Продължава съдебната битка за златното тепе на Крумовград

ЕС “За Земята” депозира касационна жалба пред петчленен състав на ВАС,
като така продължава да обжалва положителното решение на МОСВ по ОВОС на
златна мина в местността Ада Тепе, община Крумовград.
На първо място сме обезпокоени, че в плана за мерките, представляващи част от
обжалваното решение на МОСВ, не се съдържат мерки за осигуряване на някои от
заявените цели в инвестиционното предложение.
Това е така защото ДОВОС и неговото приложение дОС по никакъв начин не
ангажират възложителя. Тези доклади представляват изложение на позицията на
експертите, наети от възложителя. Така например:
- инвестиционното предложение съдържа заявена цел за постигане на 98%
рециклиране на първоначално постъпилата вода за осъществяване на
производствения процес, но в решението на Министъра на околнта среда и водите
(№ 18-8, 11/2011) няма заложени мерки за постигане на тази цел, нито пък за
осъществяване на контрол за постигането на тази цел. Този недостатък се съчетава
с изначална неяснота дали изобщо може да бъде постигната заявената цел.
- друг недостатък на решението по ОВОС е липсата на предписани мерки за
опазване на подпочвените води на р.Крумовица, с които по-късно задължително
трябва да се съобрази органът, издаващ разрешителното за водоползване на
подземни води – директорът на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.
-по същия начин обжалваното решение не съдържа мерки, които да осигурят
постигането на заявените цели за минимизиране на праховото замърсяване и за
осъществяване на контрол върху предписаните мерки.
На второ място, ДОВОС изобщо не разглежда въздействието на някои от
присъщите дейности на всяко едно инвестиционно предложение, включително и на
процесното, какъвто е транспортът и складирането на получения концентрат.
На трето място, инвестиционното намерение ще доведе до уврeждане на
интегритета и целите на защитена зона Източни Родопи и следователно не може да
бъде съгласувано със закона (чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕО).
Възразяваме и срещу това, че положителното решение по ОВОС е издадено без
задължителното оценяване на съответствието на инвсетиционното предложение с
изискванията за опазване на общественото здраве.
Въз основа на изложеното изискваме петчленният състав на ВАС да отмени
обжалвания административен акт и да върне преписката с указание за правилно
прилагане на закона.

За контакти:
Драгомира Раева,
dragomira[at]zazemiata.org

Сподели