Обявени обществени поръчки за ключови дейности по Натура 2000

   На страницата на МОСВ са публикувани Решение за изменение във връзка с обявена обществена поръчка Избор на изпълнител за оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на местообитания и видове, както и Обявление за обществена поръчка Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000. Сроковете за подаване на оферти по двете обществени поръчки са съответно 22 ноември и 20 декември. И двете дейности са особено важни за бъдещото управление на мрежата Натура 2000 у нас. Затова най-добре би било ако за тези поръчки кандидатстват сериозно ангажирани с природозащитата български НПО, много от които вече имат доказан опит в работата по Натура. Тук голямо ограничение е поставеното изискване към кандидатите за финансови възможности - много висок годишен оборот. Но НПО може да решат този проблем ако кандидатстват в обединение с чуждестранни и международни неправителствени организации. Това от друга страна би осигурило и използване на капацитета и ноу-хау на неправителствени структури от страни с по-голям опит в управлението на мрежата Натура 2000. Дано това да се случи, защото при друг вариант -  изпълнение на  тези две обществени поръчки от организации с недостатъчни познания, недостатъчна ангажираност  и с формален подход може да има пагубни последствия за Натура 2000 в България.

Сподели       

Comments

Анонимен's picture
Анонимен said: Струва ми се че е малко наспамена страницата и коментарите не са по темата