Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

Асоциацията на еколозите от общинте в България - АСЕКОБ, се обръща към Вас с покана да се присъедините към организирането и провеждането за първи път в България на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2012.
Стартирала с подкрепата на Европейската комисия – програма LIFE+, Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) ще се проведе за четвърти път в страните от Европейския съюз в периода 17-25 ноември 2012 г., под патронажа на Комисря за околна среда Янез Поточник. 
Благодарение на успеха на предишните си издания през 2009-2011 г., ЕСНО вече играе ключова роля в повишаването на осведомеността по отношенние на стратегиите и политиките за предотвратяване на отпадъците в държавите-членки на Европейския съюз. За участие се привличат възможно най-голям брой заинтересовани страни и планираните дейности се провеждат в цяла Европа по едно и също време - в една и съща седмица.

ЕСНО ще бъде ключово събитие за насърчаване на устойчиви действия за намаляване на отпадъците и изтъкване на влиянието на потреблението върху околната среда и промяната на климата. По време на ЕСНО различните  участници, включително асоциации и мрежи от организации, училища, университети, държавни и местни администрации, представители на бизнеса, организации по оползотворяване на отпадъците и други, ще насочат своите действия за предотвратяване образуването на отпадъци, фокусирани върху различните етапи на продуктовия цикъл, като се започне от производството до потреблението и повторната употреба. 
През 2011 г. в дните на Европейската седмица за намаляване на отпадъците са се включили 32 държави и са осъществени повече от 7000 инициативи. Очакванията са през 2012 г. този успех да се повтори и дори да се постигнат по-добри резултати.
Защо да се включите в провеждането на ЕСНО:
• Така вашата организация или група, ще стане част от мрежа от организации и институции, активно участващи в популяризиране на идеите за намаляване на отпадъците, ще има възможност да се възползва от опита и добрите практики в други страни;
• Ще ви бъде предоставен официалния ЕСНО Communication Toolkit и ще можете да се възползвате от популяризиране в медиите на вашето участие в европейски проект;
• ЕСНО е една уникална възможност за включване на заинтересованите страни и гражданите от вашия район с дейности за намаляване на отпадъците и устойчиво потребление;
• Вашето участие в ЕСНО ще бъде отразено на интернет страницата на ЕСНО (ewwr.eu);
• Ще бъде организиран Европейски конкурс за най-добрите идеи - ЕСНО Награди 2012;
•Ще имате възможност да допринесете за концепцията на бъдещите издания ЕСНО.

Как да се включите:
1. Като Организатор на ЕСНО:
a. За да станете Организатор на ЕСНО през 2012 г. трябва да се запознаете и подпишете приложената Хартата на Организаторите. След това моля да я изпратете по електронната поща на ewwr [at] bamee [dot] org  (или по факс до +359 44 662216) не по-късно от 4 Ноември 2012.
b. След това поканете и насърчете  организации, институции и индивидуални участници за представяне на проекти свързани с намаляване образуването на отпадъците. Участниците следва да регистрират своите проекти на страницата на ЕСНО: http://www.bamee.org/ewwr/registration.php .
c. Всички Организатори ще бъдат поканени за участие в Националната конференция за намаляване образуването на отпадъците на 22 ноември 2012 г. в гр. София.
2. Като участник:
a. Формулирайте своята идея за проект за намаляване образуването на отпадъците.
b. Регистирайте Вашата идея на страницата на ЕСНО: http://www.bamee.org/ewwr/registration.php.
c. Изпратете ни информация за проведените дейности и постигнати резултати на електронната поща ewwr [at] bamee [dot] org или на адрес:
Ул. Д. Пехливанов №3-А, Сливен 8800, АСЕКОБ – за ЕСНО
За всяка допълнителна информация можете да се свържете с нас и на мобилен телефон +359 878 577973.

Очакваме Ви!

Екипът на ЕСНО и УС на АСЕКОБ
София 

Сподели