Информационните технологии и прилагането на Орхуската конвенция

октомври 2003 - октомври 2004, с участието и финансовата подкрепа на Milieukontakt Oost-Europa.

Международния проект “Информационните технологии и прилагането на Орхуската конвенция” е изпълняван съвместно от Milieukontakt Oost-Europa, Холандия, БлуЛинк и екологичен правен център "Ерина", Македония. В проекта като партньори участваха още НПО от Балканския регион, работещи в областта на електронния обмен на информация, достъп до информация и законодателство за околна среда.

Основните цели на проекта са да изследва и проследи процесите, свързани с прилагането на Орхуската конвенция и достъпа до информация за околна среда в различните страни от Югоизточна Европа. Проектът разглежда възможностите за използване на новите информационни технологии в рамките на Орхуската конвенция и ролята на гражданските организации в процесите, свързани с прилагането на Конвенцията в нейните 3 основни направления: достъп до информация за околна среда, участие на обществеността във взимането на решения и достъп до правосъдие.

В рамките на проекта организациите партньори от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия и Черна Гора следяха и разпространяваха информация в областта на околната среда в съответната страна, както и обменяха активно информация помежду си чрез регионалната платформа за обмен на информация за околна среда, инициирана от БлуЛинк: www.see-environment.info.
БлуЛинк координира процеса на електронен обмен на информация между партньорите и предоставя информация за България.

БлуЛинк организира и стана домакин на заключителния семинар за проекта. По време на срещата представители на организациите партньори обсъждаха ситуацията по отношение на достъпа до информация за околна среда и обмениха опит и практики за достъп до информация в различните страни. В срещата участваха експерти по Орхуската конвенция от неправителствени организации и МОСВ.

БлуЛинк активно работи в сферата на Орхуската конвенция и по-специално достъпа до информация за околна среда. Материалите, публикувани по темата, могат да се видят онлайн в категорията "достъп до информация" на вестите на сайта на БлуЛинк. Информация по темата от региона има на регионалната платформа за обмен на информация за околна среда, поддържана от БлуЛинк: www.see-environment.info.

БлуЛинк участва в Работната група за използване на електронните средства за прилагане на Орхуската конвенция и информира за резултатите от срещите партньорите по проекта.

Сподели