НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ „ТРИ ГОДИНИ КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОПИЛЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА В ЕКОЛОГИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДО ВСИЧКИ ЛЮБИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА!

„Движение с екологична насоченост” и Граждански инициативен комитет – Ямбол,

след като с подробен анализ и проучване на документи, факти и сигнали, констатираха многобройни груби закононарушения от длъжностните лица:

 • НОНА КАРАДЖОВА, в качеството й на министър на околната среда и водите
 • ЕВДОКИЯ МАНЕВА И ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, в качеството им на заместник-министри на околната среда и водите
 • КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА, в качеството й на главен секретар на МОСВ
 • МАЛИНА КРУМОВА, в качеството й на директор „Кохезионна политика за околна среда” към МОСВ  - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”
 • ГАЛИНА СИМЕОНОВА, в качеството й на директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

 

 1. станаха причина за поредното дело от Европейската комисия срещу България, заради несвоевременното транспониране на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, макар че техният близък приятел Ботьо Табаков – собственик на няколко консултантски фирми и член на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда” получи за консултации по промените на Закона за околната среда  82 000 лв. без ДДС пари на данъкоплатците. Българските данъкоплатци ще платят от джоба си и санкциите за България от това дело;
 2. еднолично с Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 г. определиха селата Хаджидимитрово /община Тунджа, област Ямбол/, Ракитница /Стара Загора/, Драгушиново /Самоков/, Стожер /област Добрич/, Шереметя /Велико Търново/, Баня /община Разлог/ за регионални сметища с цел да облагодетелстват частни фирми от своето обкръжение с милиони левове европейско и национално финансиране;
 3. подписаха договори за изграждането на регионални сметища в селата Драгушиново /Самоков/, Хаджидимитрово /община Тунджа, област Ямбол/, Баня /община Разлог/,    Ракитница /Стара Загора/, Стожер /област Добрич/, Шереметя /Велико Търново/, без за тях да са извършени реални анализи и оценка за въздействието върху околната среда;
 4. плащат с пари на данъкоплатците на юристи, за да поддържат в съда издадени от Министерството на околната среда и водите нищожни и фалшиви документи за строителство на  екологични бомби от частни и общински инвеститори;
 5. поддържат унищожителни за България инвеститорски мераци за проучвания на шистов газ чрез фракинг, рудодобив на злато с арсен и други отрови;
 6. мълчаливо се съгласиха полицаи да бият младежите, които си позволиха да използват конституционните си права да протестират срещу одобрения от министерството проект на Закон за горите;
 7. отказват да изпълнят вменено им от 2002 г. със Закона за опазване на околната среда задължение да дадат права на екоорганизациите да извършват проверки в рискови за опазването на околната среда и човешкото здраве обекти;
 8. отказват да изпълнят задълженията си да санкционират кметове, които не са изпълнили заповедите на предишния министър на околната среда за затваряне на незаконните сметища до 16.07.2009 г., като по този начин тровят населените места около тези боклукчарници;
 9. издават разрешения за работа на рудници и кариери след фиктивни оценки за въздействие върху околната среда, не извършват ефективен контрол върху дейността на тези рудници и кариери, количествата взривни вещества, които използват и нанесените поражения върху здравето и жилищата на гражданите и околната среда;
 10. издават разрешения за разширяване на опасни производства за добив на злато, производство на хлор и други, каквито са случаите в Златица, Ямбол и на други места;
 11. пропиляха европейските средства по ОП „Околна среда” 2007-2013 г.  за реализацията на проекти, срещу които имаше явно изразено гражданско недоволство.
 12. лишиха селата с готови проекти от средства за доизграждане на канализация и пречиствателни станции под претекст, че жителите им били недостатъчно.   
 13. не извършват достатъчен контрол върху изпусканите от заводските комини вредни емисии във въздуха, в следствие на което ежедневно граждани поглъщат опасни за здравето им арсен, серен диоксид, хлор и други отрови; 
 14. не извършват достатъчен контрол върху изпусканите от заводските канализации отпадни води, в следствие на което се допуска замърсяване на реките Тунджа, Тополница, Марица, Янтра и други;
 15. разпределят европейски и национални средства, събрани от данъците на народа по партийна съвест и приятелска принадлежност;
 16. с цел прокарване на частните инвеститорски интереси от приятелските кръгове на гореизброените длъжностни лица беше отменена Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с което практически се премахна възможността гражданите да защитават жилищата си от близки рудници, сметища, заводи и други;
 17. откровено лъжат в отчетите си за свършеното през годините на мандата си, че стриктно съблюдават нормите за опазване на човешкото здраве и опазване на околната среда, а фактически нерегламентирано работят с приближени консултанти, експерти и оценители по европроекти за усвояване на милиони, въпреки риска от ГЕНОЦИД на българския народ

 

Във връзка с гореизброеното признаваме длъжностните лица

 

НОНА КАРАДЖОВА, в качеството й на министър на околната среда и водите
ЕВДОКИЯ МАНЕВА И ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, в качеството им на заместник-министри на околната среда и водите
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА, в качеството й на главен секретар на МОСВ
МАЛИНА КРУМОВА, в качеството й на директор „Кохезионна политика за околна среда” към МОСВ  - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”
ГАЛИНА СИМЕОНОВА, в качеството й на директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ЗА ВИНОВНИ В УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА, РЕСПЕКТИВНО В НАНАСЯНЕ НА НЕПОПРАВИМИ ВРЕДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.


Гражданският съд  ще предяви присъда ЗА НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ на обвиняемите, която ще бъде  изпратена за изпълнение до министър-председателя  по време на

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ „ТРИ ГОДИНИ КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОПИЛЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА В
ЕКОЛОГИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

в Деня на Черно море - 31 ОКТОМВРИ 2012 г., 10.00 часа
пред Министерството на околната среда и водите –
бул. Мария Луиза 22 в гр. София.

ВХОДЪТ ЗА ВСИЧКИ, СЪПРИЧАСТНИ КЪМ ИДЕЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ
НА БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА ПРИРОДА, Е СВОБОДЕН!

Сподели