7500 подкрепят искане за смислена наредба за горите

Коалиция „За да остане природа в България“ събра 7500 подписа, подкрепящи поредица от препоръки, които да станат част от новата Наредба за инвентаризация на горските територии. Проектът за новата наредба до голяма степен ще определи как ще се грижим за горите в природен, културен, икономически и туристически аспект.

Природозащитните организации и експерти  предлагат в новата наредба да се прави ясно разграничение между процеса на изработване и приемане на инвентаризация и планиране на държавните гори. Организациите от неправителствения сектор настояват за добавянето на зони с приоритетни функции като: зони за поддържане на биологичното разнообразие извън Натура 2000; зони на защитени гори и за опазване на културното и историческо наследство и традиции на населението.

Към списъка от препоръки се нарежда и разработването на областните планове за развитие на горските територии да не се извършва по механизма за разработване на горскостопанските планове и програми. Неправителствените организации и граждански групи препоръчват първо да бъде създадена методика, по която да се определят функциите на горските територии и според нея те да бъдат категоризирани в последствие.

В проекта за нова наредба е проблематична и частта по приемане на горскостопанските планове и програми, която в момента допуска тяхното приемане и заплащане преди да бъдат отстранени слабости, свързани с таксацията. Тук коалиция „За да остане природа в България“ предлага цялата сума да не бъде изплащана преди приемането на плана.  Наредбата трябва да отстрани проблема със санитарните сечи, които според препоръката на коалицията не трябва да се планират, както е предвидено в новата разпоредба, а трябва да се осъществяват само при настъпили извънредни обстоятелства, тъй като всяка една сеч има и санитарен характер.

От „За да остане природа в България“ напомнят, че наредбата трябваше да бъде допълнена с разпоредби, които да задължат при планирането да се извършва предварителна оценка и съобразяване на всички дейности с природозащитното състояние на природните местообитания и видовете, така че акцентът да не бъде единствено върху дърводобива. 

 

Сподели