Административен съд гр.Бургас отмени решение на РИОСВ Бургас

Административен съд гр.Бургас отмени решение на РИОСВ Бургас, след подадена жалба по реда на АПК от СНЦ ”Зелени Балакни”. С решението на Директора на РИОСВ Бургас се одобряваше инвестиционно предложение за курортно строителство в близост до Поморийско езеро, гр.Поморие.

В решението си Адимнистративен съд гр.Бургас, е отчел липсата на ясно посочени срокове на полевите проучвания за анализа на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета на опазване на защитените зони по двете Директиви на ЕИО в района, липсата на ясни и обосновани мотиви в решението за одобряване на инвестиционното предложение, както и множество нарушения на процедурата.

Приветстваме решението на Административен съд гр.Бургас и считаме, че то е поредната стъпка към установяване законността в държавата и правилното прилагане на Директивите на ЕИО.

За допълнителна информация:
Добромир Добринов – Зелени Балкани, Експерт НАТУРА 2000, моб. тел. 0884004667, е-mail: ddobrinov [at] greenbalkans [dot] org
Димитър Попов - Зелени Балкани, Ръководител проект “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, моб. тел. 0884004667, е-mail: dpopov [at] greenbalkans [dot] org

Сподели