Асарел Медет престъпно не изпълни изискванията на Директивата за ОВОС на ЕК!

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

18.04.2012г.

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСАРЯ ПО КОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ В ЕП
МЕДИИ

КОПИЕ: МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, Г-Н ПОТОЧНИК, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Със съжаление Ви информираме за противозаконно деяние от страна на Организирана престъпна група, включваща политическото ръководство на Министерство на околната среда /МОСВ/, и нейните поделения – Регионална инспекция по околна среда /РИОСВ/ Пазарджик, Басейнова дирекция Пловдив в престъпно съглашателство с ръководството на Асарел Медет в гр. Панагюрище. Председателя на минната Камара в България, изпълнителен директор и съсобственик на Асарел Медет, г-н Цоцорков се подигра с европейското и българско законодателство като проведе процедурата по оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/ при закрити врати в пълна конспирация!
Накратко, минната компания „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище” е една от най - големите в Европа за добив и преработка на медно-златна руда до концентрат. Компанията започва процедура по Оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/ относно инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище”. Разширението включва почти двойно увеличение на концесионната площ от 9,8 квадратни километра в момента, до 17,4 квадратни километра след реализация на инвестиционното предложение. Предвиждат се крупни изменения с разработване на нов гигантски открит рудник от 1 квадратен километър площ, двойно увеличение на насипищата от откривката от 2 на 4 квадратни километра, увеличаване двойно на Окисно насипище от 0,6 на 1,2 квадратни километра, също и увеличаване на хвостохранилище „Люлековица” с нови 140 дка земеделски площи в землището на с Оборище. До тук всичко с инвестиционното предложение е законно.
Противозаконно заобикаляне изискванията на Директива на ЕК за ОВОС, както и на закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
Цялата процедура по ОВОС е опорочена от „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище”, защото инвестиционното предложение не е оповестено пред обществеността, не са консултирани засегнатите общности, докладите по ОВОС не са направени обществено достояние, не са проведени обществени обсъждания в нито едно от всички потенциално засегнати села. Нещо повече, за инвестиционното намерение не са уведомени кметовете на селата, Бъта, Баня, Попинци, на които периодично са замърсявани с тежки метали вододайните зони, земеделските площи и въздуха при честите крупни аварии в комбината Асарел Медет. Активистите на неправителствени организации от посочените села, организирани в Коалиция срещу минните замърсявания не са консултирани или поне уведомени за подобно намерение. В Общински съвет не е коментирано инвестиционното предложение и няколко общински съветници с които говорихме не са чували нищо. Хората, собственици на земеделски земи в Оборище не знаят, че Асарел предвижда завземането им за увеличаване на хвостохранилището Люлековица, чрез отчуждаване от държавата! Тоест, на собствениците ще им бъде отнета собствеността с минимално заплащане по държавни цени. Тези хора явно не се водят засегнати страни според МОСВ и комбината Асарел Медет!
МОСВ и Регионална инспекция по околна среда /РИОСВ/ Пазарджик, са допуснали гореописаното престъпление без да се намесят, като контролен орган със задължения да следят за спазване на ЗООС и директивата за ОВОС на ЕК. Нещо повече, техните становища за ДОВОС прикриват престъплението по самоуправство, като по този начин извършват инкриминираното от чл. 288 от Наказателния кодекс деяние с цел да избавят извършилия престъплението от наказание, което му се следва по закон. Изпращам Ви проект за решение на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ до министъра на МОСВ, който, днес 18.04.2012г., вече е приет с гласуване и се явява доказателство - /Приложение 1/. Един ден преди решението на ВЕЕС случайно научаваме за проведената процедура по ОВОС и разпространихме новината в община Панагюрище сред хората и общинските съветници, които останаха искрено учудени.
Настояваме да започне наказателно дирене срещу компетентните органи в МОСВ, РИОСВ Пазарджик и Асарел Медет, които в явно престъпно съдружие са отнели правата за достъп до информация за околна среда на хиляди граждани.
Настояваме ЕК да започне наказателна процедура срещу България за неспазване на европейската Директива за ОВОС. 


С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

Сподели