БДЗП изолира 300 електрически стълба

От началото на юли до края на ноември 2011 г. Българското дружество за защита птиците (БДЗП) и „ЕВН България” ЕАД се погрижиха за обезопасяването на 306 стълба от електроразпределителната мрежа, а още близо 100 ще бъдат изолирани до края на годината. Това е важна стъпка за ограничаване на смъртността сред дивите птици и част от проекта за опазване на царския орел и ловния сокол в България. Изолациите бяха поставени в Натура 2000 зони Западна Странджа и Сакар, където е концентрирана българската популация на царския орел. Изолирането се извършва по проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” , финансиран от Европейската комисия. Стойността на поставените изолации е над 40 хиляди лева, осигурени от БДЗП, а монтажа се осъществи със съдействието на „ЕВН България” ЕАД в рамките на Меморандум за сътрудничество и разбирателство, подписан между двете организации

Само за последните 2 години открихме шест млади птици от вида царски орел, загинали от токов удар. Тази цифра е огромна на фона на едва 21 двойки, останали в България. Загиването на птици от токов удар при кацане по необезопасени стълбове и съоръжения e една от сериозните заплахи, не само в България, но и в други Европейски страни и е причина за смъртта, както на световно застрашени грабливи видове птици като царския орел и ловния сокол, така и на широко разпространени видове като белия щъркел, който е една от най-честите жертви. В рамките на проекта, БДЗП направи проучване на смъртността при дивите птици, причинена от токов удар, а чрез сателитното проследяване на царски орли успяхме да открием част от загиналите.

Тези резултати наложиха изолирането да се превърне в една от най-важните дейности по проекта и затова в момента БДЗП и „ЕВН България” подготвят изолирането на нови 750 стълба на стойност над 100 хиляди лева в районите, обитавани от царски орли.

Реални резултати в решаването на проблема може да се постигнат само чрез общите усилия на правителството, електроразпределителните дружества, научни и неправителствените природозащитни организации. Най-неотложна е промяна при обновяването на стълбовете от съществуващите електроразпределителни линии и изграждането на нови. Често старите безопасни стълбове се подменят с нови от опасния за птиците тип. Новите съоръжения трябва да бъдат съобразени с безопасността на птиците, още повече, че това ще допринесе за намаляване на авариите, причинени от загинали от токов удар птици.  Следващ етап е обезопасяване на вече съществуващите линии, като тези попадащи в Натура 2000 би следвало да са приоритет. Тези стъпки вече са предприети от правителствата на редица страни в Европа и Северна Америка. Надяваме се и България да ги последва в най-скоро време.

Сподели