БФЖ продължава да работи активно за превенция на домашното насилие чрез работа с учители и ученици

Български фонд за жените продължава да работи активно за превенция на домашното насилие, надграждайки миналогодишния си проект, финансиран от Министерството на правосъдието – „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“. Срещите с над 80 учители от страната, които преминаха обученията през 2017 г., потвърдиха нарастващата нужда от професионално развитие на педагозите по темата за домашното насилие и за рационален обществен дебат и по-добро разбиране на проблема. 

Към момента у нас все още няма цялостна програма или интегрирано учебно съдържание, насочени към изграждане на знания, умения и отношения у учениците по темата за домашното насилие. С настоящия проект Български фонд за жените, отново с подкрепата на Министерството на правосъдието, си поставя за задача да повиши капацитета на училищните екипи да работят по темата, както и да надгради и адаптира подходящо учебно съдържание за учениците от начален, прогимназиален и гимназиален курс. Това ще подпомогне превенцията както на домашното насилие, така и на последствията от него, едно от които е пренасянето на агресията в училище. За постигането на тези цели, Фондът обединява експерти в сферата на образованието, правото, психологията и проблемите на половото неравенство. Експертният екип ще създаде нови и адаптира вече създадените практически документи в помощ на педагозите в работата им с учениците. В рамките на проекта ще се работи по теми като подобряване на разбирането за половите стереотипи – основен фактор за домашното насилие, равнопоставеността на половете, идентифициране на видовете домашно насилие и др. под. На педагогическите специалисти ще бъдат предоставени практически инструменти за разпознаване и противодействие на домашното насилие. Повишаването на чувствителността и познанията за домашното насилие, както и професионалната подкрепа на педагогическите специалисти са ключови за подпомагането на децата в такава ситуация и прекъсване на порочния кръг “насилие в дома-насилие в училище”.

Според официалната статистика от 2014 г. на Европейската агенция за човешки права, всяка трета жена в Европа е жертва на физическо или сексуално насилие. Според доклад на фондация „Партньори – България“ от септември 2016 г. цифрата  у нас е още по-притеснителна – една от три жени търпи насилие в собствения си дом. Темата все още остава табу за страната ни, публичните дискусии как да преодолеем проблема се случват рядко, а информацията е оскъдна и често, жертвите не знаят как и къде да потърсят помощ. Ситуацията е дори по-трудна и опасна за децата, които са пострадали или са станали свидетели на насилствени актове – те нормализират насилствената реалност, непознавайки друга, следват и попадат в модела насилник-жертва и не на последно място – пренасят агресията в училище.

Макар че през април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и специфични действия, възникналите дебати около предложението за ратификация на Конвенцията недвусмислено показаха липсата на обществена чувствителност относно корена, дълбочината и широките обществени импликации върху българското общество и потвърдиха задълбочаваща се нужда от експертна работа по темата домашно насилие.

Проектът „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ и повишаване на капацитета на представители на образователната система за работа по темата чрез програма и наръчник за превенция и защита в учебните заведения“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-179/18.05.2018, сключен с Министерство на правосъдието.

Снимка: schoolclimatesolutions.org

Сподели