„Биоенергията – въглеродна бомба със закъснител“

Изменението на климата може да достигне катастрофални мащаби през този век, ако бързо и рязко не намалим емисиите на парникови газове. Една от целите на ЕС за 2020г. е увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20% от общото количество на произвежданата енергия. За да се постигне тази цел се очаква биоенергията да съставя 60% от употребяваната възобновяема енергия в ЕС, а за биогоривата се очаква да покрият голяма част от 10-те процента употребявана възобновяема енергия в транспорта.

Широко разпространеното мнение за тези политики е, че те са неутрални и по този начин допринасят за борба с измененията в климата. Последните изследвания обаче разкриват, че е възможно те всъщност да увеличават емисиите от парникови газове в сравнение с изкопаемите горива.

Разберете защо в „Биоенергията – въглеродна бомба със закъснител“.

Брошурата може да прочетете тук: http://bspb.org/article_files/131350486029.pdf

или да я вземете от офисите на БДЗП в страната:

БДЗП - централен офис София;

БДЗП – регионален офис Свищов;

БДЗП – регионален офис Варна;

БДЗП – регионален офис Бургас;

БДЗП – регионален офис Пловдив;

БДЗП – регионален офис Хасково;

и от природозащитните центрове на БДЗП – „Пода“ – гр. Бургас и „Източни Родопи“ – гр. Маджарово.

Сподели