БлуЛинк подкрепи становище срещу предложени промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

БлуЛинк подкрепи обединено становище на гражданските организации в България във връзка с предложение за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Законопроектът за промени в ЗЮЛНЦ, внесен от ПГ "Обединени патриоти" на 1 юли 2020 г., който предвижда създаване на Регистър за финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел, където всички ЮЛНЦ в обществена полза да декларират всяко финансиране над 1000 лв. в 7-дневен срок от получаването му, когато средствата са от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице, с изключение на средствата от Европейски съюз; правомощия на министъра на финансите да инициира финансова инспекция в ЮЛНЦ, налагане на имуществени санкции и прекратяване на ЮЛНЦ при неподаване на декларация при получено от чужбина финансиране; задължение за председателите и членовете на органите за управление на ЮЛНЦ ежегодно да декларират имуществото си пред КПКОНПИ, когато ЮЛНЦ получава финансиране от чужбина (с изключение на ЕС) без значение от размера на финансирането; и отказ от ангажимента на държавата да осигури достъпно национално финансиране за инициативи на гражданските организации в обществена полза и ограничаване функциите на Съвета за развитие на гражданското общество.

Становището срещу предложените промени е инициирано от група граждански организации: Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български фонд за жените, Национална мрежа за децата, Сдружение Платфрома Агора, Форум гражданско участие, Фондация Програма Достъп до информация, Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право.

Българските граждански организации, подкрепили становището изразява общата си позиция, че тези предложени изменения в ЗЮЛНЦ нарушават правото на сдружаване, по дискриминативен начин предвиждат завишени изисквания за деклариране от ЮЛНЦ на информация за произход за средства от чужбина и лично имущество и по противоконституционен и необоснован начин целят ограничаване пространството за гражданските организации в България.

"Направените предложения са директно посегателство над завоеванията на демократичния процес в България от 1989 г. насам и биха били абсурдно нелепи, ако не копираха дословно подобни мракобесни практики на режими с авторитарни тенденции в други страни, известни с антиевропейската си и антидемократична ориентация. Това ги прави опасни за установения демократичен и проевропейски обществен ред в България", заяви управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов.

Преди по-малко от месец Европейската комисия спечели дело срещу Унгария в Съда на Европейския съюз в Люксембург по повод Закона за прозрачността, който въвеждаше подобни ограничения за чуждестранното финансиране на гражданските организации в Унгария. С осъдително решение по дело C-78/18 от 18.06.2020 г. Съдът ясно заяви, че такива ограничения са в нарушение на правото на Европейския съюз.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели