Европейска памет срещу натиска над гражданското общество

Опитни изследователи в областта на историята, политиката и медиите в Централна и Източна Европа, ще анализират натиска на политици и медии срещу демократични граждански групи и организации, ангажирани с проблемите на човешките права и околната среда в региона. Тези действия ще бъдат съпоставени с практики на преследване на гражданството от тоталитарните режими в близкото минало на континента. Анализът ще послужи за идентифициране на практически мерки за противодействие на натиска и възстановяване на паметта и подкрепата за гражданските и демократични ценности, заложени при създаването на ЕС.

Фондация "БлуЛинк" ще изпълни това в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, финансиран от програмата на ЕС "Европа за гражданите". Работата ще започне от 1 август и цели да припомни общата история и споделени европейски ценности на страните от ЦИЕ, както и да предложи отговор на съвременните предизвикателства към гражданското общество в региона. 

"Шпиони на Сорос", "зелени рекетьори", "чужди агенти" - това са само част от етикетите, поставяни на гражданските активисти и организации в медиите и социалните мрежи в Централна и Източна Европа", обясни д.ф.н. Павел Антонов, управляващ редактор на "БлуЛинк". Според него с новия проект БлуЛинк ще постави фокус върху съвремнните опити за натиск върху критичните гласове на гражданското общество, като ги сравни с опита от тоталитарното потисничество в миналото.  Проектът е логично продължение на систематичните усилия в подкрепа на демокрацията, гражданското общество, околната среда и ценностите на Обединена Европа, които за заложени като идеални цели в устава на "БлуЛинк", разясни Антонов.

Резултатите от задълбочените изследвания ще бъдат представени на международна среща с участието на граждански активисти, журналисти, изследователи и политически лидери, по време на Председателството на България на ЕС. Чрез нея участници от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще допринесат за припомняне на историята и укрепване многообразието на Европейския съюз.

С помощта на проекта БлуЛинк ще подкрепи и основаната на факти, отговорната и честна журналистика, която разглежда ангажиментите на ЕС по проблемите на мира, солидарността и устойчивото бъдеще. Мултимедийни репортажи на журналисти от 10 европейски държави ще разкажат за успехите и постиженията на представители на гражданското общество, които защитават обществения интерес, човешките права и устойчивото развитие, като част от общите европейски ценности. Всички журналистически разработки ще бъдат публикувани в съответствие с високите професионални и етични стандарти на виртуалната редакция на "БлуЛинк", която издава електронните издания Евромегдан  /на български/ и англоезичното BlueLink Stories.

-

Тази публикация е създадена в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, изпълнен от фондация „БлуЛинк“ с финансовата подкрепа на програмата на ЕС "Европа за гражданите". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Европейската комисия. 

Сподели