Експерти очертаха мерки за по-ефективна рехабилитация на околната среда в Албания

Необходим е по-систематичен мониторинг, прилагане на политиките за възстановяване и предотвратяване на щетите върху околната среда в селските райони на Албания, засегнати от операции за добивна и енергийна промишленост. Тази препоръка, направена от представители на местни общности, общини, национални власти, обявиха албански и европейски експерти на стратегическа експертна среща, проведена в Тирана на 27 септември 2019. Сред тях бе д-р Пламен Пеев, старши съветник на БлуЛинк по политики и достъп до правосъдие.

Стратегическата експертна среща бе част от проект Rural Wastch за наблюдение на селските райони, ръководен от EcoPartners - водеща албанска консултантска компания, в партньорство с Фондация BlueLink (България) и ResPublika (Албания). Проектът е финансиран от Националния фонд на ЕС за подкрепа на развитието на гражданското общество в Албания. В рамките му бяха проведени: подробна оценка на данни; теренни изследвания; срещи с местни и национални власти, засегнати представители на общностите и бизнеса; както и екологични, правни и политически експертизи. Резултатите от тях представени и обсъдени днес в Тирана. 

Приоритетните горещи точки из селските райони, обхванати от проекта в цяла Албания, включват: хромодобивна индустрия в близост до Булчиза; ВЕЦ по реките Мат, Шкумкини и Шушица (приток на р. Вйоша); и добива на нефт край Росковец.

В стратегически документ, обявен днес, екипът на международните експерти по проекта препоръчва, институциите и вземащи решения в Албания да се съобразят със стандартите на ЕС, като:

  • предприемат строги мерки и дори прекратят бизнес операциите в  случаи на нарушаване на екоразрешителните или изискванията, произтичащи от националните и международните закони и споразумения;
  • поемат ангажимент за приемане и прилагане на принципа „Замърсителят плаща“ (PPP), за да бъдат замърсителите отговорни за щетите на защитени видове или природни местообитания, въздух, почва, вода;
  • възприемат подходи и механизми за по-нататъшно улесняване на баланс между развитието на индустрията и опазване на околната среда;
  • се включат в Инициативата за прозрачност в добивната промишленост (EITI), Протокола за изпускане и трансфер на отпадъци (PRTR), както и други инициативи за прозрачност, които засягат управлението на околната среда и замърсяванията; и
  • приемат принципа за предпазливост (precautionary principle) при мащабни и високорискови операции (напр. при сондиране в открито море).

 

Принципът "Замърсителят плаща" обхваща мерките за предотвратяване и контрол на замърсяванията, но също така и покриване на отговорност, например разходи за почистване на щетите на околната среда. По силата на PPP разходите за мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването се разпределят така, че да се насърчи рационалното използване на ограничените екологични ресурси и да се избегнат изкривявания на международната търговия и инвестиции.

Пазители на селските райони срещу добивната и енергийната промишленост в Албания

Ръководителката на Rural Watch Ентела Пингули съобщи, че проектът е установил слабости при възстановяването на околната среда от щетите, причинени от добивната и енергийната промишленост. „Общините не са в състояние да изпълнят задълженията си за мониторинг поради липса на ресурси, компетенции и техническо оборудване. Има липса на прозрачност на бизнес операциите на тази промишленост, които засягат договорните въпроси и мониторинга; и съществува разлика между прилагането на политиката на централно и местно ниво, която не определя ясно ролите и отговорностите на местните власти. " - каза Пингули.

Отговорният бизнес прави всичко възможно да предотврати, контролира и почисти щетите върху околната среда, коментира д-р Пламен Пеев, старши правен експерт по проекта Rural Watch. "За да бъде устойчив, бизнесът трябва да търси не само икономически печалби, но и да бъде социално отговорен, екологосъобразен и ангажиран да поддържа основата на живота за много поколения напред", обясни Пеев и допълни, че за тези цели принципът “Замърсителят плаща” е оптимално решение за Албания, смята Пеев, който е правен съветник на фондация "БлуЛинк".

Проект на БлуЛинк в Албания открива възможности за повече прозрачност и отговорност на енергийната и добивна промишленост

Проектът разглежда някои от най-належащите въпроси на развитието на селските райони в Албания, свързани с качеството на живот и спазването на стандартите за чиста и безопасна среда. Общите цели на проекта включват: подобрени екологични показатели на енергийната и добивната промишленост в албанските селски райони; Повишена прозрачност и отчетност на публичните органи и бизнеса, свързани с добивната и енергийната промишленост (ИЕИ) в селските райони; и селските общности (жени и мъже) по-добре информирани и овластени да наблюдават и контролират енергийната и добивната промишленост в селските райони.

Специфичната цел на проекта е засилване на ролята на гражданското общество за насърчаване на стандартите за мониторинг и гарантиране на устойчивото използване на природните ресурси от добивната и енергийната индустрия в селските райони. За да постигне тези цели, Rural Watch, с участието на БлуЛинк, подкрепя журналисти, които отразяват проблемите на добива и енергетиката, околната среда, прозрачността и отчетността на публичните власти и бизнеса. През м.май 2019 бе проведена и редакционна работилница под ръководството на БлуЛинк.

С концептуален принос от БлуЛинк бе иразработена онлайн aлбаноезична платформа Vezhguesi Rural  https://www.vezhguesirural.org/, в която събира информационни ресурси и служи като средство за комуникация между общности, журналисти и адвокати, свързани с целите на проекта. 

Съдържанието на тази публикация не отразява официалното становище на ЕС.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.
 

 

Сподели