Eвропейска комисия набира заявления за награда "Натура 2000"

 

В съобщение за медиите от 19 декември 2013 Европейската комисияви, че набира номинации ва награда „Натура 2000“ като признание за отлични резултати и най-успешни практики за опазване на природата в Европа. "Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е идеална възможност да се изявите," се казва в съобщението. 

Новата годишна награда има за цел да преодолее липсата на обществена осведоменост, като открои разнообразието на различни зони по „Натура 2000“ и даде признание за постигнатото чрез широк кръг дейности. Всяка година ще се връчват пет награди в различни области — информационни дейности, опазване на защитени видове, социално-икономически ползи, постигане на компромис между различни интереси/възприятия и работа в мрежа/трансгранично сътрудничество, съобщи ЕК.

Приемат се заявления от всички преки участници в „Натура 2000“ (публични и местни органи, предприятия, неправителствени организации, собственици на земя, образователни институции и физически лица). Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 февруари 2014 г. Повече информация за „Натура 2000“ можете да намерите на уебсайта Награди.

Лауреатите на първите награди „Натура 2000“ ще бъдат обявени през май 2014 г., а постиженията им ще получат признание на церемония на високо равнище в Брюксел.

„Натура 2000“ е основен елемент в политиката на ЕС за опазване на природата и биоразнообразието. Мрежата от защитени зони на цялата територия на ЕС е създадена в съответствие с Директивата за местообитанията от 1992 г., като целта е да се гарантира трайното оцеляване на най-ценните и най-застрашени биологични видове и местообитания в Европа. Въпреки че мрежата включва и природни резервати, основната част от земите са частна собственост. Усилията са насочени към това да се гарантира, че в бъдеще те ще се управляват устойчиво както от екологична, така и от икономическа гледна точка.

„Натура 2000“ е мрежа от защитени райони, ценни с биологичното си разнообразие. Тя обхваща около 20 % от територията на ЕС с богата флора и фауна, като защитените букови гори в планините на Чешката република, костенурките във влажните зони на Полша и делфините в крайбрежните води на Испания. Наред с опазването на природата мрежата осигурява множество социално-икономически ползи.
Европейците се отнасят изключително сериозно към опазването на природата, но малко от тях са запознати с „Натура 2000“. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър за деветдесет на сто от европейците унищожаването на природните местообитания и застрашеното съществуване или изчезването на определени животни и растения представляват сериозен проблем. Повечето граждани смятат, че опазването на природата е важна стъпка, за да се предотврати унищожаването на ценни сухоземни и морски зони (това мнение споделят между 99 и 83 на сто от отговорилите в държавите членки). Само 27 % от участниците в проучването обаче са чували за „Натура 2000“.

 

Повече информация можете да намерите на уебсайта на комисаря на ЕС по въпросите на околната среда Янез Поточник или на уебсайта на ГД „Околна среда“.

Сподели