Европейски правни експерти призоваха българските партии за по-ефективни мерки за климата и природата

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член призоваха българските партии за по-категорични и справедливи политики в областта на околната среда и климата.

Призивът беше отправен към политическите сили, които ще участват в изборите за Европейски парламент (ЕП). В отворено писмо правните експерти на асоциацията очертаха няколко теми, които се нуждаят от по-целенасочени действия, за да се справи Европа със съществуващите предизвикателства.

Достъпът до правосъдие по въпроси на околната среда е област, която има нужда от значително подобрение, се казва в отвореното писмо. Европейската правна асоциация подчертава, че в момента гражданите са безсилни срещу решенията на Европейската комисия, които им вредят – например срещу отпускането на държавни помощи за насърчаване на въглеродно-интензивно производство на енергия. В тази връзка, писмото подчертава необходимостта от правни средства за защита на гражданите в Съда на ЕС срещу подобни решения на Европейската комисия.

Също така, „Правосъдие и околна среда“ настоява за приемане на Закона за възстановяване на природата. Отлагането му по „икономически“ наред с други причини беше не само голямо разочарование за природозащитниците, но и в пълно противоречие с усилията за съхраняване на околната среда, припомня писмото. Спешните действия са повече от необходими – днес 80% от европейските местообитания на фауната и флората са в лошо състояние.

Правните експерти насочват вниманието и към големия климатичен проблем  – ЕС има нужда от по-стриктно законодателство и по-амбициозно формулиране на целите за намаляване на емисиите на CO2. Това включва ясно дефиниране на гаранции за гражданското участие в изготвянето на климатичните политики на ЕС в съответствие с Орхуската конвенция.

Не на последно място, правните експерти на „Правосъдие и околна среда“ изразяват готовността си да отговарят на въпроси и да оказват експертна подкрепа за реализиране на предложените подобрения.

„Правосъдие и околна среда“ е европейска организация с нестопанска цел. Тя представлява мрежа от неправителствени организации в областта на околната среда, които работят в 13 държави - членки на Европейския съюз, включително в България чрез фондация „БлуЛинк“, и наблюдава транспонирането и прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда в съответните страни. Европейската асоциация насърчава участието на обществеността във вземането на решения по въпроси, свързани с околната среда, навременната и задълбочена оценка на въздействието на мащабни проекти върху природата и използването на ефективни правни инструменти за борба с изменението на климата.

 

Тази публикация е част от Работния план на европейската мрежа „Правосъдие и околна среда“, изпълнен  с финансовата подкрепа от LIFE НПО грантове на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието е на авторите.

Сподели