Фондация „Екоцентрик“ (България), Асоциация „Граждански университет“ (Франция), Женски център „Фрида“ – Берлин (Германия), Антикомплекс (Чехия) с отворено писмо до Министерството на образованието на България

Уважаеми дами и господа,

 

Ние, партньорите по проект „Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско образование” (секторна програма “Грюндвиг”, дейност “Партньорства за познание”), финансиран по програма “Учене през целия живот” на Европейския съюз, представяме обобщени предложения на участниците в Шест образователни работилници, посветени на демократични инструменти за гражданско образование, които Фондация „Екоцентрик“ проведе на 6 юни 2015 г. в София.

 

Форумът бе проведен като финално събитие по проекта в България и събра над 60 обучители, родители, представители на неправителствени организации и обучаеми. Участниците в работилниците бяха ръководени от убеждението, че училището не е само място за формално учене по предмети, а и място за придобиване на знания и умения и възпитаване на активно гражданство.

 

Търсейки отговор на въпроса какво е необходимо да се промени за демократизиране на методите в съвременния образователен процес, за ефективното сътрудничество между методите на формалното и неформалното образование за възпитаване и вдъхновяване на активно гражданство, те се обединиха около следните заключения:

  •    Практиката и ученето чрез преживяване да залегнат като основни принципи в образователния процес – учене извън класната стая, чрез игри, работа в екип и проекти
  •     Установяване на участието в доброволчески кампании като обучителен подход и валидирането на участието в граждански инициативи и неправителствени организации при кандидатстването във висше учебно заведение
  •     Опознаване и съобразяването с отделните таланти на обучаемите да залегне в основата на процеса на обучение
  •     Предоставяне на по-голяма оперативна свобода на учителите да организират учебния процес, учебното пространство и образователните методи – да бъдат ментори, а не наставници
  •     По-широка и пластична употреба на новите технологии в образователния процес
  •     Възможност за активно включване на родителите на обучаемите в образователния процес на нива планиране и реализиране на учебните дейности
  •     Специализирани обучения за учители за усвояване и интегрирани на неформални образователни методи във формалното образование за да провокират инициативност и развитие на творческия потенциал на обучаемите
  •     Създаване на стимули и облекчения за повишено сътрудничество между формалната училищна система и неправителствени и бизнес организации, прилагащи неформални методи на образование, осигуряващи условия за придобиване на практически знания и умения
  •     Изграждане на ученически съвети с реални функции и власт за стимулиране на отговорно мислене и активно участие в процесите, които пряко касаят бъдещото развитие на обучаемите.
  •     Партньорство с чужди организации за обмяна на опит и добри практики.

 

Вярваме, че формирането на активни граждани, както в национален план, така и в рамките на Европейския съюз, зависи именно от училищното образование, чиято цел трябва да бъде възпитаването на гражданско самосъзнание, знания и умения за активно гражданско участие в политическия, социалния и икономически живот.

 

В рамките на проекта бяха разработени редица образователни игри, които да послужат като инструменти за постигане на активно гражданство. Всички материали са достъпни на специалната страница по проекта: https://democracyeu.wordpress.com/.

 

Фондация „Екоцентрик“ е неправителствена организация, създадена през 2011 г., с цел повишаване на екологичната култура сред всички социални, икономически и възрастови групи. Фокусът на „Екоцентрик“ е утвърждаване на принципите на устойчивото развитие, демократичното управление, развитието на гражданското общество и защитата на човешките права. Към момента фондацията има пет успешно изпълнени проекта и в момента работи с общо 9 партньорски организации (в партньорство с 8 български и 1 немска организации) по два образователни проекта, финансирани от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. и от Германската фондация за околна среда.

 

Проектът се провежда в рамките на секторна програма “Грюндвиг”, дейност “Партньорства за познание” и се финансира по програма “Учене през целия живот” на Европейския съюз. Текстът на това писмо отразява само гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която се съдържа в него.

 

Сподели