Фондация "Екоцентрик" представи Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк "Врачански Балкан"

Фондация "Екоцентрик" разработи Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк "Врачански Балкан" по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”  -  финансиран по Оперативна Програма Околна среда 2007 – 2013.

 

На 24.10.2013 и 25.10.2013 година в Природозащитен център НАТУРА - гр. Враца, Фондация "ЕкоЦентрик" и експерти от ДПП "Врачански Балкан" представиха Наръчникa пред близо 70 учители от начален, среден и горен курс на обучение. При представянето бяха демонстрирани дейности от образователното помагало.

 

Наръчникът е предназначен за провеждане на образователни дейности в Природен парк „Врачански Балкан“ с посетителски групи от ученици от 1. до 12. клас. Основава се на методи за активно обучение и се предвижда да бъде ползван от водещи с различна подготовка. Би могъл да послужи на обучители от сферата на неформалното образование, както и на учители за извънкласни или извънучебни занимания с деца.

 

Поделен е на теоретична и организационна, и методическа част. Съдържа още приложения и дигитални материали. Дигиталните материали допълват част от предвидените образователни дейности и също са отделен образователен инструмент за работа на закрито – в Посетителските центрове на Парка. Първото приложение събира работните листове за конкретните образователни дейности и сертификат за участниците. Във второто са предложени излети за изследователски експедиции при по-продължителен престой сред природата. Третото приложение дава информация за връзката между задължителното учебното съдържание по класове и темите, включени в Наръчника. Последното приложение включва формуляри за оценка на образователните занимания. Предоставен е и набор помощни материали за провеждане на образователните дейности.

 

Наръчникът започва с организационна и теоретична част, в която водещите получават насоки и препоръки за успешно и пълноценно провеждане на образователни дейности с ученически групи в Парка и съдържа специализирани текстове с информация за биоразнообразието в него. В тази част водещите се подготвят по въпроси, свързани с подходящото планиране и структуриране на занимателната програма, особености и потребности на възрастовите групи, препоръчителен педагогически подход и поведение с групата, идеи за улеснение и ефективност при работа с децата. Могат да се запознаят подробно със специфична информация по осем главни тематични области, определени като важни за целите на образователните дейности в Природен парк „Врачански Балкан“: екосистеми и защитени територии, пещери и карстови форми като местообитание, екологично и социално значение на биоразнообразието, на гората, на водата, на пасищата и ливадите, устойчиво използане на природни ресурси и антропогенно въздействие върху биоразнообразието на територията на Парка.

 

Методическата част в наръчника е разделена в три възрастови групи – за начален, за среден и за горен курс на обучение. Всяка възрастова група съдържа по осем теми и към всяка тема има предложени по десет или повече дейности. Предвид целевите групи се очаква оптимална продължителност на образователните заниманията по всяка от темите от приблизително един астрономически час (60 мин.). Общата продължителност на дейностите към всяка тема, обаче, надвишава 60 мин., като по този начин водещите имат възможност да подбират и да комбинират дейностите така, че да бъдат съобразени с времето на престой на съответната група и да отговарят на интересите и очакванията на децата.

 

Дейностите в Наръчника имат за цел да осигурят вълнуващи и незабравими преживявания на посетителските групи в Парка и да формират у децата емоционална връзка с природата. Задачите са изготвени така, че при изпълнението им те придобиват междудисциплинарни познания за взаимоотношенията между човек и околната среда, разбират значението на биоразнообразието, необходимостта от опазването му и ролята на Природния парк в това отношение.

 

За развитието на личностни, практически, социално-комуникативни, специализирани и методически умения, т. нар. групи „умения за бъдещето“ у децата, дейностите в наръчника се поделят в следните категории: научно-иследователска, приключенска, сетивна, социално-икономическа и творческа, като всяка категория визуално е представена с иконка за по-бързо ориентиране на водещите.

 

В категорията творчество са включени дейности, които изискват артистичен подход към изпълнението им и развиват въображението на децата, естетическото им усещане, оценяването на красотата и разнообразието на природата. Научно-изследователските дейности спомагат за възприемането на специфична и теоретична информация от природните науки. Сетивните дейности позволяват възприемането на природата на различно от интелектуалното ниво, нейното съзерцаване, подпомагат пълното й преживяване и осъзнаване като цялостен организъм, от който и човекът е част. Приключенските от друга страна поставят пред децата предизвикателства, за да изградят у тях умения за общуване, решаване на проблеми, сътрудничество. Социално-икономическите имат за цел да дадат глобалния аспект на разглежданите теми, да направят връзките между общество, икономика и околна среда и да поставят философски и етични въпроси пред посетителите на парка.

 

Образователните занимания предполагат непрекъснат диалог със и във групата, взимане на участие и в заключение изискват рефлексия за осмисляне на преживяното. Дейностите позволяват провеждане сред природата или в Посетителски център на Парка при лошо време.

 

Към всяка задача има ясно обособена информация за продължителност, небходими материали, категория и очаквани резултати, за да може водещите по-лесно и бързо да се  ориентират при подбора на заниманията за подготовка на съответната образователна програма. Разбира се те могат и да внесат собствени идеи, стига да са съобразени с възрастовите особености и познанията на децата.

 

Наръчникът е издаден в ограничен тираж. Достъпен е в електронен формат тук, а на хартиен носител може да бъде разгледан в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", при Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" или при Фондация "Екоцентрик".

 

За повече информация:

Фондация ЕкоЦентрик
Тел.: 00359 887 522280; 00359 879 959249
info [at] ecocentric-bg [dot] org
www.ecocentric-bg.org

Сподели       

Коментари

снимка на ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК
ФОНДАЦИЯ ЕКОЦЕНТРИК каза: Фондация "Екоцентрик" представи Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк "Врачански Балкан"