Готвено престъпление от Министерски съвет в полза на олигарсите заграбили планините за ски писти

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
27.12.2011г.
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
ДАНС
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МЕДИИ
КОПИЕ:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата предвид предлагания Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за горите, обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата, с очаквано въздействие по унищожаване на големите републикански вододайни зони, намаляване на плодородието на Тракийската низина и Софийското поле и заплаха за Националната сигурност. 
Моля разгледайте параграфи 4, 10, 11.1, 13.1, 22 и 45 относно ЗИД за Закона за горите, обявен от министерски съвет за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484
ЗИД за Закона за горите предложен от Министерски съвет облагодетелства престъпниците олигарси, които незаконно са построили десетки километра лифтове и ски писти. ЗИД стимулира в бъдеще незаконното строителство на други ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите и се явява нерегламентирана държавна помощ. Всички олигарси престъпници, които по времето на Тройната коалиция извършиха брутални и незаконни заменки на десетки хиляди дка гори във вододайните зони на Републиката, ще могат да ги допълнят с нови територии от държавен горски фонд без търг и впоследствие да ги обезлесят със стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения отново незаконно, като при това им се гарантира и узаконяването след престъплението! Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от реализирането на предложения ЗИД:
- Спестявайки си стотици милиони дължими държавни такси от промяна на предназначението на гори, олигарсите Цеко Минев, Милен Велчев, Георги Крумов, Ковачки, Кирил Асенов, Лушков и ред други  ще могат да узаконят престъпленията от незаконните строежи в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.
- Всички престъпни олигарси, включително и гореописаните, заграбили чрез заменки стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще могат да строят без Общ устройствен план /ОУП/ и да обезлесят необезпокоявани останалите незасегнати вододайни зони на страната с всички очаквани последствия – промяна на климата към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като яз Искър.
Очакваните негативни последствия от приемането и реализирането на въпросния ЗИД пряко ще застрашат Националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за властта след 5-10 години.
Накратко:
1. Параграфи 4 и 13.1 водят до загуба на стотици милиона лева в рамките на следващите 3 години от премахването на таксите за промяна на предназначението на имоти за ски писти и стъпки на лифтове и влекове. Считаме за престъпление, когато всички държави са в икономическа криза и недостигат средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. По същество, това предложение представлява схема за нерегламентирана държавна помощ, която е недопустима съгласно договорите за функционирането на Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.
2. Параграфи 4, 10 и 11.1 поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това от своя страна, ще доведе не само до загуба на нови стотици милиона лева, но и поставя закона в смешно положение да регламентира дългосрочните наеми на горски територии на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.
3. Параграф 10 обвързва правата на ползване на горските територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. В този смисъл, тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.
4. Предложените текстове в параграф 13.1, които разрешават промяната на предназначението на горски имоти придобити по реда на параграф 123 от отменения Закон за горите, действащ между 2003 г. и 2011 г. без общ устройствен план са ново престъпление. Тези собственици са придобили имотите си възползвайки се от непазарните механизми на старите наредби за оценки на горите и допълнителното им поощряване с предложените текстове ще доведе до бърза нова урбанизация на съществуващи горски територии без осигурена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, което ще доведе до нови екологични проблеми пред управлението на горите. Ние вече видяхме как това се случва в земеделските земи по черноморието и в планинските курорти, поради което отварянето на темата за урбанизация без общи устройствени планове представлява особена опасност пред българската природа.
5. Параграф 22 премахва всякакви гаранции при износа на дървесина и недървесни горски продукти за тяхната законност по отношение на добива. Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в ЕС дървесина и недървесни продукти от горите и би поощрило незаконния дърводобив. Това е особено опасно за частните гори, които в момента са обект на чести престъпления след като със Закона за горите отпадна държавната охрана за тях.
6. С параграф 45 отново се създава възможност за промяна на сроковете за ловуване чрез административни решения и се поставя изпълнителната над законодателната власт. Обръщаме Вашето внимание, че за последните 20 г. България неколкократно е изправяна пред опасност за санкци по отношение спазването на няколко конвенции, а от 2007 г. и на няколко европейски директиви в следствие увеличаване сроковете на лова. Ние считаме, че важното в момента е не до кога се ловува, а как се ловува и има ли достатъчно дивеч. Това изменение на ЗГ не решава тези проблеми за лова в страната.
В този му вид въпросния ЗИД не бива да се приема за разглеждане в Комисията по Земеделие и Гори в народното събрание, защото застрашава Националната сигурност, води до нерегламентирана държавна помощ за престъпниците олигарси, стимулира незаконните сечи и износа на неправомерно добита дървесина.
Не може да не се възмутим като граждани на България, когато виждаме с очите си как Правителството по най - груб начин потъпква собствените си предизборни обещания за криминализиране на заменките и облагогодетелстваните олигарси на Тройната коалиция. С действията си Правителството доказва принадлежността си към Организираната политическа престъпност от партии и олигарси и води държавата към нова Национална катастрофа.
Обръщаме Вашето внимание и на кратките срокове за обществени консултации, неотговарящи на изискванията на Закона за нормативните актове. Министерски съвет  трябва да дава пример как се спазват законите на страната, а не да ги нарушава в изгода на престъпниците олигарси, още повече, че на карта се залага просперитета на държавата.
Настояваме незабавно да се приеме ЗИД на закона за горите за нищожност на всички сделки с гори и земи държавен фонд от 2000 г. до момента. Всички незаконни строежи да бъдат незабавно разрушени и околната среда възстановена със средства на престъпилите закона. Отговорните държавни лица и извършителите на престъпления относно незаконните строежи и замени да бъдат подведени под наказателна отговорност. Само така Правителството и Народното събрание могат да претендират че не подготвят диверсия и вредителство, престъпление по чл. 106 от Наказателния кодекс.
Ще следим целия процес отблизо и няма да се поколебаем да уведомим ЕК и ЕП, ако в готвеното престъпление вземе участие и Народното събрание.


С уважение:

Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
Член на Комисията по етика към ИАГ
НПО представител в НКС по охрана на горите рибата и дивеча в ИАГ
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар
тел: 0886 966 583

 

Сподели