Иновативни образователни дейности и знания за опазването на Черно море от замърсяване

В III ОУ „Ангел Кънчев“ Варна със съдействието на Черноморска мрежа на НПО се проведе иновативно обучение с демонстрация по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer). Проявата е част от информационните дейности за местни общности, които предлагат занимателни и интересни знания за особеностите на Черно море и черноморската екосистема. Естествен фокус на образователните дейности е намаляване на замърсяването с твърди отпадъци, основна тема на проекта.


Партньорите по проекта LitOUTer са насочили усилията си в подкрепа на промените в личните навици и обществените практики, нагласи и политики, така че да ограничат замърсяването на околната среда с твърди отпадъци, особено с пластмаси и да минимизират рисковете те да попаднат в Черно море. Разнообразните дейностите по проекта използват подходи като повишаване на обществената осведоменост, трансграничен обмен на информация и прилагането на иновативни методи за илюстриране на проблема и ангажиране с неговото решаване. В проекта се вземат предвид културните различия между държавите и се разработват индивидуални стратегии за повишаване на осведомеността. Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които могат да въздействай най-пряко върху процесите на намаляване на отпадъци при източника.
С децата и младежите от училище в семейството идват нови знания, умения и навици, които променят поведението на възрастните и бъдещето на обществото.

Проектът LitOUTer е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. LitOUTer насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта. Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро.

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org www.bsnn.org 

Сподели