Интервю с инж. Маргарита Георгиева, главен еколог на община Стара Загора

инж. Маргарита Георгиева


 - На какъв етап е изграждането на Регионално съоръжение за третиране на отпадъци край Стара Загора в момента?
- Подадохме проектното предложение за оценка към управляващия орган – Оперативната програма, без то  да е придружено с ъс завършващите етапи на ЗУТ, свързани с урегулиране на поземлен имот,  защото става въпрос за земеделски и горски земи. Получихме забележки и отстранихме част от тях, но все още не са ни приключили процедурите по ЗУТ. Част от тези забележки касаеха предпроектното проучване, тъй като то е направено много отдавна и  не беше актуализирано, бяха актуализирани сроковете за започване на работа, за процедурите по закона за обществените поръчки. Междувременно текат процедурите – получихме от Комисията по земята решението, подписано от министъра на земеделието  за отреждане на площадка и трасета за съоръжението в Ракитница, същото  важи  и за претоварна станция Гурково. Този документ е необходим, когато решението за земите се гласува на Експертен съвет по устройство на територията., за да се разгледат  подробните устройствени планове за Регионален център за отпадъци и за съпътстваща инхфраструктура – водопровод, канализация, път и електропровод. След като бъде одобрено от експертния съвет, ще бъде предложено за приемане на общински съвет и след това текат законовите срокове, които са свързани с обжалването . Няма основание за обжалване, защото няма засегнати страни по смисъла на ЗУТ. Самата площадка граничи с  общински и държавни имоти, а ние имаме предварителното съгласие на държавата за промяна на предназначението. Довеждащата инфраструктура не е свързана с промяна на предназначението , защото трасето минава през селски пътища, които са общинска собственост. След като се одобри и влезе в сила решението на общинсски съвет по обявяване на ПУП, следва процедура по промяна на предназначението на земите. Обекта е от първостепенно общинско значение, което означава, че трябва само формално да се получи разрешението на Комисията по земеделските земи и на Министъра на земеделието и храните за горските имоти. След това общината прави искане до Министерски съвет, такава е административната процедура.
- Недовършените процедури за земята няма ли да забавят фатално проекта?
- Изискването на оперативната програма и изобщо на ЕК е земята да бъде собственост на общината, за да може да се изгражда съоръжението, но може да бъде и държавна собственост, когато се знае, че държавата е съгласна с това, а тя е. Така че ще можем да започнем строителството, дори и да не сме приключили процедурите по прехвърлянето. Възможно е договорът за финансиране да е с условие – тъй като не са приключили процедурите по ЗУТ, можем да подпишем предварителен договор , за да ни бъдат предоставени авансите, а същинския документ ще подпишем  след като приключим процедурите по ЗУТ.  Но предварителния договор ще ни даде възможност да открием процедурите за избор на изпълнител. Става дума за големи суми., публикувани в официалния вестник на ЕК, които са продължителни по смисъла на ЗОП. Очакваме да започнем строителството  есента. Предвидили сме в новия план график строителството да продължи 18 месеца, което е практически възможно за този обект и ни остава половин година, в които да се отстраняват дефекти във връзка със строителството. Срокът за получаване на пари е преди декември 2014, защото след това няма да можем да си връщаме пари и ще остане за сметка на общината. Собственият  принос на общината е осигурен от  очисленията по член 71Е по закона за управление на отпадъците.  Депото има период на експлоатация от 5 до 7 години
- А как ще се справите с протестите на хората от с. Ракитница?
- Според мен хората в Ракитница се успокоиха, защото разбраха, че няма други алтернативи и трябва да продължим да работим нататък. Но не трябва тази площадка да се развива като депо! Една клетка е напълно достатъчна. Идеята на сдружението и на община Стара Загора е там да се построи завод. Под завод разбирам съоръжение, в което отпадъците се преработват в степен , в която да се получат най-малко количество за депониране. Ще посторим само една клетка, а останалите неща ще са необходими и за завода. Ние имаме проект за завод –идейна база, разработен от датските консултанти , които работиха по депото.  То е основата за завод, заради инфраструктурата . Претоварните станции означават, че ще можем да обработваме отпадъците на целия регион в завода. Но не можем да го направим  сега, защото иникативния списък и средствата, които са заделени са недостатъчни за това още повече , че ние нямаме инфраструктура за завод.  Няма достатъчно средства да направим завод, защото проекта , който са ни написали датчаните  е за 52 хиляди за завод, претоварни станции, разделяне и компостиране  и по-малка клетка и излиза два пъти и половина по-скъпо,  по тази ОП не можем да включим и публично-частно партньорство, защото ако има партньор , това излиза от обществения сектор.
- Не са ли твърде закъснели тези разсъждения?
- Закъсняло е строителството, трябваше много по-рано да го направим. Но докато се убедят кметовете на отдалечените общини, че трябва да транспортират отпадъците – това беше дълъг процес. На места изобщо нямаше организирано сметосъбиране и това не струваше на общините нито лев не можеха да приемат , че трябва да отделят средства за боклуци. Тогава програма ИСПА , а и концепцията беше такава да се изгражда депо на клетки за 30-годишен период. Тогава, обаче много от днешните изисквания не бяха задължителни – предварително третиране, сепариращи инсталации и др.   От 12-тте общини само 6 се съгласиха, а нямаше законова основа да ги принудиш да се сдружат и да участват в това нещо. Сега вече има, но тогава действаше принципа на доброволността.  Тази система е сбъркана още от самото начало в частта на определяне на регионите.  Когато се определят регионите е получено едно писмо от областния управител до общината, че предлага това и това и нищо повече. Никой не е пресметнал, че отпадъците трябва да се карат на 120 километра и не го е приел сериозно и са го подписали и подценили момента. Този регион е с 370 хиляди жители  трябва да се обслужва поне от три депа, според мен. Регионите са предложени от Министерството на принципа на това, че в този регион не се преодоляват височини, има много площи и общините повечето са в една област и имат общ областен център и да се управляват по-лесно.   Те обаче само са го предложили, но не е имало кой да осъзнае за какво става дума.
- Как преминаха процедурите по ОВОС?
- Първоначално ОВОС се направи само за Мандра баир. След това, когато проучвахме и Ракитница ползвахме същата фирма, защото те  ни предложиха по-ниска цена, тъй като вече разполагаха с по-голямата част от информацията. Предпроектните проучвания, които са били направени пръвоначално се оказаха не толкова добри, защото последните сондирания показват, че на Мандра баир са се изхвърляли отпадъци където им падне. Това означава, че тези отпадъци трябва да бъдат предепонирани – скъпо.  И още нещо – инсталациите, които се изискват в момента се нуждаят от равен терен, а там е скала, което означава, че заравняването му изисква много труд и средства.
-  Имат ли основание за притеснения хората от с. Ракитница?
- Не, няма да замърси почвата им, но винаги ще се съобразяват  имотите наоколо, че има депо. Но където и да е – това ще бъде така. Стара Загора е най-големия производител на отпадъци. Трябва да е най-близо до тук по регламент – законов и европейски. Където и да е – регионът ще бъде засегнат. Там просто имаше повече  общински и държавни имоти, което улеснява отчуждаването. Това че хората в Ракитница са настроени по този начин е добро, защото съоръжението ще бъде под постоянен граждански контрол , а това е основата на добрите практики.  И аз подкрепям тяхната позиция въпреки че ни създава проблеми  и ни забавя. Ще има и комплексно разрешително и хората разбират вече от нормативна уредба и екологичните изисквания и ще подават адекватни сигнали.  Гражданската позиция може да бъде изразена и по време на общественото обсъждане на комплексното разрешително, където може да получим ценни мнения от хората, които да бъдет взети предвид.
- Казахте, че ще започнете строителството, как без Комплексно разрешително?
- Да, предстои то да се изготви и да бъде подложено на обществено обсъждане.  Не е готово, защото има една възможност в закона за околната среда. След като сме направили оценка със съвременна техника най-добра налична и   за основните моменти и това ни дава основание да започнем строителството без това комплексно разрешително, но експлоатацията без него е невъзможна.
-  А има ли възможност да не го получите?
- Комплексното разрешително не е нещо, което се дава или не се дава. То ти поставя условия, които трябва да изпълниш. Не зависи от това кое къде е разположено, а ти казва кое как трябва да правиш. Ако не го изпълняваш, дейността се прекратява. То ще бъде на името на сдружението, но операторът ще бъде избран или ще бъде направено ново сдружение между общините , което по смисъла на закона за обществените поръчки  ще е оператор на депото. Всички имат интерес да бъдат наложени такива условия, които да гарантират добрата експлоатация.
- Все пак хората от ИК – с. Ракитница твърдят, че препоръките по ОВОС от общеествените обсъждания не са били чути ...
- На всички тези въпроси и становища ние отговорихме и те бяха заложени така или иначе в доклада по ОВОС. Наредба 7 отпадна и можехме да си направим открито съоръжението, но експертите казаха, че не е удачно и ние се оказахме. Решението по ОВОС  беше оспорено на съдебна инстанцияБеше отменено, защото  решението  по ОВОС не беше предхождано процедурно от ПУП. Оспорена е процедурата, а не качеството на оценката, защото съда не е компетентен орган, който да се произнесе за качеството на оценката. Оспорването беше в решението по ОВОС. Сега е направена  промяна в ЗООС и е променена процедурата, така както ние сме я направили, защото това е правилната процедура. Има противоречие в законодателството между Закона и една наредба за изграждане на депа. Но т.к закона е по-висш документ, АС в Стара Загора го прие за валиден.
- Защо няма влязъл в сила ПУП?
- Защото ние разглеждаме ОВОС като начин за определяне на местоположението. ОВОС е за инвестиционно намерение, а не решение къде и как да го правиш. Така имаш алтернативи още на най-ранен етап. Сега вече нормативната уредба е променена. Сега всички се съобразяват с ОВОС и нашата процедура вече е узаконена.  Всичко което гражданите са казвали съм  изпратила  към експертите, в които аз вярвам. Защото на тях така или иначе ще им бъде платено. Ти плащаш ОВОС независимо, дали ще бъде приет. Те приемат морален ангажимент, но и залагат реномето си и може да им се отнеме разрешителното за изготвяне на ОВОС ако се окаже, че тя не е качествена.  За ПУП е необходима само екологична оценка, която се получава като процедура доста по-лесно.

 

Сподели