Как учениците да разпознават домашното насилие е новият проект на БФЖ

Български фонд за жените започва работа с учители и ученици в София, Плевен и Стара Загора за повишаване на техните знания в джендър тематиката и за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие. Проектът, подкрепен от Министерство на правосъдието, цели да развие чувствителност у подрастващите към проблема чрез изграждане на капацитет на учители в трите града за работа по темата с деца с цел устойчива и дългосрочна превенция на домашното насилие и насилието в училище.

Статистиките сочат, че в България всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие, а според доклад на фондация „Партньори – България“ от септември 2016 г. цифрата е още по-притеснителна – една от три жени търпи насилие в дома. Това оставя тежък психологически отпечатък върху хилядите деца, свидетели на различни видове агресия. Огромен е рискът те да започнат да приемат за нормално всекидневното насилие у дома, защото не познават друга реалност, както и да пренесат насилието от вкъщи в училище.

В отговор на стряскащите статистики, през април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и конкретни действия. Конвенцията съветва да се предприемат стъпки в три тематични области: превенция, преследване на извършителите и предоставяне на качествена и навременна закрила на жертвите. Именно образованието за повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема с домашното насилие е най-добрата, дългосрочна и устойчива  превенция на насилието, според документа, чиято ратификация предстои. В момента в България няма въведен предмет или цялостна програма, насочени към изграждане на знания на учениците от всички класове по тази тема. Проектът на Български фонд за жените цели именно да предложи учебно съдържание, подходящо за учениците от начален, среден и гимназиален курс, относно разпознаването и противодействието на домашното насилие и да изгради капацитет у техните учители да разбират и говорят свободно по темата с децата.

По проекта са предвидени серия целенасочени дейности, съобразени с препоръките на Истанбулската конвенция – изготвяне на специален наръчник в помощ на учителя , организиране на обучения за изграждане на капацитет на учителите, и разработване на пилотна обучителна програма, подходяща за съответните възрастови групи.

Областите София, Стара Загора и Плевен са специално подбрани за изпълнение на проекта с цел представителство на столица и градове от Северна и Южна България. Населението на трите области възлиза на почти два милиона, като проектът цели да достигне и до по-малки населени места, чрез посредничеството на големите областни градове. Хората, които живеят в малки селища, се намират в среда, в която патриархалните модели на съжителство са силно разпространени и широко споделени, а често и съпроводени с насилствени взаимоотношения в семейството. В последните няколко години, данните на неправителствени организации, предоставящи услуги на пострадали от домашно насилие лица, сочат, че се увеличават случаите на насилие на порасналите деца над техните родители, както и насилието над жени и деца в малките населени места. Местоживеенето до голяма степен обуславя достъпа на пострадалите от домашно насилие до качествени услуги. В малките населени места домашното насилие се възприема като частен проблем, за него не се говори открито и много често общността вменява вина на жертвите за това, че сами предизвикват насилие. Изследванията са категорични, че децата, които живеят в ситуация на насилие, стават впоследствие или жертви, или възприемат насилието като единствената възможна стратегия за справяне с кризисни житейски ситуации или като стратегия за успех. Образованието по темата за домашното насилие е най-устойчивата превенция и най-успешният инструмент за прекъсване на порочното възпроизвеждане на насилието от поколение на поколение.

Спрямо предварително заложения график за изпълнение, през април 2017 година, Български фонд за жените ще обяви конкурс за участие в специализирано обучение по джендър тематика и по проблема „домашно насилие“ на учители от София, Стара Загора и Плевен, а през октомври участниците ще имат възможност да преподават на своите ученици по пилотната джендър програма, изготвена от БФЖ и от експерти в областта на образованието, психолози, социални работници.

Сподели