„Какво трябва да се промени в управлението на страната? Покана за регионални граждански панели.

Покана към гражданите и неправителствените организации за участие в регионални граждански панели на тема "Какво трябва да се промени в управлението на страната?"

Сдружение „Болкан Асист" организира Регионални граждански панели (обществени дискусии за допитване до гражданите) на тема „Какво трябва да се промени в управлението на страната?"

Целта на панелите е да дадат възможност на граждани и неправителствени организации да споделят своите мнения и предложения за необходимостта от промени в управлението на страната.

С помощта на експерти ще бъдат обсъждани въпроси за формите на управление, гражданския контрол, пряката демокрация, задължителното гласуване и др., които бяха обект на национално социологическо проучване, проведено в периода април - юни, 2014 г. с помощта на Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики.

Изводите, предложенията и препоръките, които участниците в панелите ще направят, ще бъдат представени на новите управляващи (парламент и правителство), на медиите и на всички, които се интересуват, както и ще послужат за иницииране на законодателни промени.

Гражданските панели ще бъдат проведени по следния график:

14.11.2014 г., 13.00 -17.00 ч. – в град Стара Загора – за граждани и НПО от Югоизточен район (обхваща областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол)

15.11.2014 г., 11.00 - 15.00 ч. – в град Пловдив – за граждани и НПО от Южен централен район (обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали)

21.11.2014 г., 13.00 - 17.00 ч. – в град Търговище – за граждани и НПО от Североизточен район (обхваща областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен);

22.11.2014 г., 11.00 - 15.00 ч. – в град Велико Търново – за граждани и НПО от Северен централен район (обхваща областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра);

05.12.2014 г., 13.00 - 17.00 ч. – в град Ловеч – за граждани и НПО от Северозападен район (обхваща областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен)

12.12.2014 г., 13.00 - 17.00 ч. – в град София – за граждани и НПО от Югозападен район (обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София - град, София - област)

Дневният ред и местата на провеждане ще бъдат обявени допълнително!

Желаещите да участват в панелите трябва да заявят това по електронната поща, факс или телефон в офиса на Сдружение „Болкан Асист" в срок до 05.11.2014 г. , като предоставят следните данни: три имена, населено място, възраст, образование, професия, координати за контакти (телефон, факс, имейл). Представителите на НПО трябва да съобщят както своите координати, така и името и адреса на организацията.

Координати на Сдружение „Болкан Асист": София 1408, ул. „Енос" №7, ет.6, ап.9; телефон /факс: 02/9628670, 9628671, електронна поща: balkanassist [at] balkanassist [dot] bg .

На пътуващите от други населени места ще бъдат изплатени транспортни разходи на стойността на билетите за обществен транспорт, а на всички участници ще бъдат изплатени дневни разходи в размер на 20 лева.

Срок за заявяване на желание за участие в панелите: 05.11.2014 г.

Максималният брой участници в един регионален панел е 60 човека. Заявки за участие ще се приемат до запълване на местата!

Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА"

Изпълнява се с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.,

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Сподели