Към нулево замърсяване на европейските морета

Черноморска мрежа на НПО продължава работата си по проблемите на замърсяването на морето с пластмаси. Тя е участник в проекта SOS-ZEROPOL2030,  "От извора до морето - нулево замърсяване 2030". Проектът обединява десет европейски институции, които формират уникално интердисциплинарно партньорство с експертен опит в областта на фундаменталните и приложните природни науки и свързаното с тях управление на замърсяването на моретата, както и в областта на социалните науки, свързани с участието на заинтересованите страни и човешкото поведение. Общата цел на проекта е през следващите четири години да се разработи цялостна рамка за нулево замърсяване, ръководена от заинтересованите страни, която в крайна сметка да отразява много амбициозните политически и законодателни усилия на ЕС, регулиращи опазването на околната среда в нашите морета, с акцент върху програмата за нулево замърсяване на околната среда. Мрежата на черноморските НПО е част от консорциума, ръководен от Университетския колеж Корк, Ирландия.

Замърсяването на морската среда възниква като пряк резултат от човешките дейности както на сушата, така и в морската среда и изисква нашето спешно внимание, тъй като здравите и чисти морета са от решаващо значение за нашето оцеляване и благосъстояние. Прилагането на процеси и мерки за намаляване на замърсяването на морската среда ще има последици за многобройни икономически сектори в различни мащаби, което очертава замърсяването на морската среда като значително глобално социално-икономическо предизвикателство, изискващо активно сътрудничество от страна на множество заинтересовани страни в различни географски райони.

Ангажирането на заинтересованите страни е от основно значение за този проект, а холистичният изследователски подход, подкрепян от SOS-ZEROPOL2030, акцентира върху човешкото поведение, социално-икономическите аспекти и управлението; и се основава на познания и разбиране на настоящите пречки пред ефективното и ефикасно предотвратяване, намаляване, смекчаване и мониторинг на морското замърсяване в европейските морета. Проектът се финансира от програма "Хоризонт Европа" в рамките на поканата "Чиста околна среда и нулево замърсяване" и ще продължи от септември 2022 г. до септември 2026 г.

За повече информация страницата на проекта https://soszeropol2030.eu/?page_id=27869

Сподели