Климатична неутралност на всички държави-членки на ЕС и повече гражданско участие във формирането на климатични политики

В петък, 11 март Блулинк заедно с WWF България изпрати становище до заместник министър-председателя по климатичните политики и министър на околната среда и водите на България Борислав Сандов, с което търсим неговата подкрепа за преразглеждането на Регламента за споделяне на усилията за намаление на емисиите на парникови газове между страните-членки на ЕС.

Целта на преразглеждането на Регламента е да го направи пригоден за постигането на целите на намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. и ЕС да стане климатично неутрален. С оглед на това предложихме на министъра да подкрепи в Съвета по околна среда на ЕС следните изменения:

  • Всички държави-членки да приемат като цел климатичната неутралност в  националните си икономики, за да гарантират постигането на колективната цел на ЕС, като съответно опишат как планират да постигнат националната си цел при актуализацията на национални дългосрочни стратегии. Считаме, че в България целта за климатична неутралност следва да бъде изведена на преден план като хоризонтална климатична политика посредством основна актуализация на ЗОИК или изцяло нов Закон за климатичните промени.
  • Държавите-членки трябва да коригират съществуващите пропуски в достъпа до правосъдие на национално ниво, като по този начин обогатят националната отговорност и насърчат зачитането на върховенството на закона, включително чрез засилени мерки за изпълнение, когато правото на ЕС е нарушено.
  • От Европейската комисия трябва да се изиска да поддържа актуална дългосрочната стратегия на Съюза за 2050 г. „Чиста планета за всички“ и по-специално да публикува следващата актуализация на стратегията до април 2023 г., като предостави яснота относно насоките за декарбонизация на икономическите сектори в ЕС.
  • Европейската комисия трябва да бъде задължена да публикува Насоки на ЕС с най-добри практики при създаването и оправомощаването на национални консултативни органи по климата, за да бъдат страните подкрепени и да се възползват от възможността за създаване на тези важни институции, която Европейският климатичен закон насърчава.

 

Това писмо е част от международна кампания на екологични организации в Германия, Ирландия, Испания, Холандия и Дания (с възможност за присъединяване и на други държави към тази инициатива) за насърчаване и подкрепа на коалиция от единомислещи министри от държавите-членки, които вече са приели национални рамкови закони за климата и вече са ангажирани с подхода, предлаган в писмото. Вярваме, че България трябва да бъде част от тази коалиция, защото е уникална в това, че в националното си законодателство вече има закон за климата, който има нужда от подобряване, за да отговори на предизвикателствата на справедливия климатичен преход.

По-подробна обосновка на нашите искания е изложена в този брифинг. Трагичната инвазия в Украйна и силната тревога след публикуването на последните анализи и доклади по работни групи в Оценъчен доклад 6 на IPCC, са силен стимул за горепосочените предложения. Приемането им би могло да изпрати силно послание за ангажимента на ЕС като се обвържат реформите в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), Механизма за въглеродна корекция по границите (CBAM) и включването на новия Социален климатичен фонд (SCF), подпомагащ бизнеса и домакинствата, с адекватен национален принос към целите на ЕС за климатична неутралност. Тези предложения целят да осигурят и надеждно и навременно прилагане от ЕС на най-новите препоръки на IPCC, произтичащи от публикуваните през 2022 г. доклади на работни групи 2 и 3 относно мерките за смекчаване на изменението на климата, адаптацията към неизбежните климатични промени в контекста на идентифицираните рискове за Централна и Източна Европа, в т.ч. засушаване, горещи вълни и наводнения.

 

Текстът е изготвен в рамките на проект “Разширяване на подкрепата за Европейски климатичен закон в България“, който се осъществява от фондация „Блулинк“ с подкрепата на Европейската климатична фондация (European Climate Foundation).

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели