Местните печелят от история и култура по Дунава

Устойчиво използване на богатото културно и историческо наследство по Дунава отваря нови възможности за туризъм и бизнес. С подкрепата на ЕС БлуЛинк ще помогне на местните хора в периферни гранични и изоставащи в икономическото си развитие райони по дунавското поречие на шест страни да се възползват от тези възможности.

Дейностите са част от проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав” (DANUrB+). DANUrB+ ще действа в четири основни направления: изследователска работа, инструменти за планиране, обучение и практически дейности. Те целят да подобрят качеството на живот и търсенето на туристически услуги в периферните райони на р. Дунав, за да се спре обезлюдяването на населените места в региона.

Проектът предвижда създаване на Атлас на населените места, включени в проекта, с акцент върху културните, природните и географските особености на даденото населено място и разработване на местни планове за действие за остойностяване на културното наследство и създаване на нови икономически възможности за местното население.

Сред планираните резултати са и създаване на мрежа от местни малки и средни предприятия и реализиране на програми за обучение за насърчаване на предприемачество за опазване и развитие на местното културно наследство. Предвижда се създаване на местен етикет за качество за продукти и услуги в периферните райони на р. Дунав. Те ще бъдат подкрепени и чрез извънкласни учебни програми за промотиране на културното наследство и свързаните с него възможности за местно развитие сред младите в периферните райони на р. Дунав. Проектът ще проведе фестивали за Деня на Дунав - 29 юни, за промотиране на местните културни забележителности.

DANUrB+ се осъществява от партньорски консорциум под ръководството на Университета по технологии и икономика в Будапеща, с финансова подкрепа по Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Ще продължат 30 месеца от 1 юли 2020. 19 основни и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия) ще си сътрудничат, за да промотират устойчивото ползване на културното наследство и ресурси в дунавските общности.

Фондация “БлуЛинк” е сред трите български партньора, заедно с Нов български университет и Национален туристически клъстер "Българският пътеводител.

БлуЛинк ще подпомогне осъществяването на проектните цели чрез организиране на 6 регионални семинара за журналисти в държавите по проекта и създаване на документален филм, който да разкаже за културното наследство в периферните райони на р. Дунав и потенциала за местните икономики от неговото опазване и развитие. Експерти от БлуЛинк ще вземат активно участие и в реализацията на срещи, обучения и разработката на стратегически документи и партньорства по проекта, както и в идентифицирането и популяризирането на малко познати културни обекти в общините по поречието на р. Дунав в България.

“Дунав е жизненоважна артерия на Европа както днес, така и през хилядолетията. Чрез анализ и подкрепа за устойчивото използване на културните и природни дадености от местните общности и предприемачи ще постигнем две цели. Ще допринесем за разработването и въвеждането в практика на иновативен обществен и икономически модел, при който местната история, култура и околна среда се съхраняват и носят просперитет на хората. Ще дадем тласък за развитие и подобряване на прекрасния дунавски регион на България, един от най-богатите с природа, традиции и история, но същевременно незаслужено изостанал в икономическо отношение”, коментира управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов.

Планираните дейности надграждат работата на проект DANUrB (реализиран в периода 2017-2019 г.), в рамките на който бяха събрани данни за културни ресурси и заинтересовани лица, разработени тематични маршрути и реализирани няколко местни програми за обучение. Проект DANUrB+ продължава този подход на междурегионално сътрудничество и работа в мрежа, като включва във вече разработената платформа и културна мрежа от населени места и региони, и такива с ограничени възможности за икономическо развитие.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели