Министерство на околната среда и водите събира добри практики по опазването на биоразнообразието в България

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова оповести конкурс за добри практики при изпълнение на дейности за опазването на биологичното разнообразие в България. От публикувана на сайта на МОСВ обява  става ясно, че конкурсът се провежда в рамките на проект „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ на МОСВ, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. В обявата не се споменава за наличието на награди.

Според формуляра за участие, публикуван на сайта на МОСВ, в конкурса могат да участват „всички хора или организации, които са реализирали дейности за опазването на биологичното разнообразие.“ Тези дейности могат да бъдат свързани директно с опазване на видове или природни местообитания или да представляват бизнес инициативи, които косвено са допринесли за опазването на околната среда, напр. дейности за развитие на зелени форми на туризъм, работни места, свързани с опазването на околната среда, биологично земеделие, производство на продукти по екологосъобразен начин, училищни или студентски инициативи и т.н.

В рамките на първи етап от конкурса кандидатите могат да подават обща информация за добра практика чрез нарочен формуляр. Според оповестената от МОСВ информация, е създадена специална комисия, която ще одобрява добрите практики. На втори етап, комисията ще провежда интервюта с авторите на избраните от нея добрите практики. Одобрените практики ще бъдат включени в сборник с добри практики, който ще бъде публикуван по проекта и разпространен в цялата страна. Срокът за подаване на кандидатури за добри практики е до 20.09.2013. Заявките се приемат на адреса на фирма „Дикон“: natura [at] dicon-bg [dot] com. Оповестените критерии за избор на добрите практики, които ще прилага комисията за оценка, включват следните изисквания:

  • практиката да е изпълнена в България;
  • практиката да е допринесла за опазването на биологичното разнообразие; и
  • практиката да е приложима и на други места в България.
Сподели