МОСВ отменя решение на РИОСВ-Бургас за изграждане на ветропарк

След подадени жалби от страна на БДЗП и Зелени Балкани МОСВ отмени решение на РИОСВ – Бургас за изграждане на ветропарк, северно от Атанасовско езеро.

Одобреният от РИОСВ-Бургас ветроенергиен парк, състоящ се от 11 ветрогенератора, беше предвидено да бъде изграден в най-интензивната част на единия от двата най-големи миграционни пътища в Европа – Via Pontica, където прелетният коридор е с ширина не повече от 60 км. Това е на практика най-тясното място на прелетния път не само по българското Черноморие, но и въобще северно от Босфора.

Площадката на ветропарка е само на 5 км от границата на ЗЗ „Атанасовско езеро”, което в резултат на над 20-годишни проучвания е доказано най-важното място с тесен фронт на миграция на щъркели, пеликани и грабливи птици в България. До 204 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат ежегодно оттук по време на есенната миграция. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия пеликан /Pelecanus onocrotalus/ и къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/ и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел /Aquila pomarina/. Заедно с останалите Бургаски езера то е едно от най-благоприятните места за нощуване на пеликаните и щъркелите по трасето между делтата на Дунав и Босфора. Изграждането на парка би създало смъртоносна преграда за пеликаните, идващи от север и кацащи да нощуват в Атанасовското езеро.

Решението, с което директора на РИОСВ - Бургас одобрява изграждането на ветропарка, е взето на базата на погрешно представена и интерпретирана биологична и орнитологична информация, както и непълна оценка за съвместимост, която не отговаря на нормативните изисквания.

Изказваме благодарности на министъра на околната среда и водите Нона Караджова за неговата отмяната, с което се гарантира опазването на популациите на мигриращите птици и се прилага Директивата за птиците и Директивата за местообитанията на Европейския съюз.

Сподели       

Коментари

снимка на Фен
Фен каза: Хубаво, но какви ще бъдат последствията? Защо никой не потърси отговорност от чиновниците, работили по отмененото решение? Защо не бъде потърсена дисциплинарна отговорност на директора, който го е постановил? Много му стана на тоя! Защо не се попита какви годишни атестации са получили чиновниците, които са работили по отменените решения? Дали тези държавни служители са получили допълнително материално стимулиране и в какъв размер? Ще бъде ли потърсена отговорност на авторите на неверния доклад? Или пак всичко ще остане безнаказано и без последствия, както винаги!