МОСВ зове за научна експертиза при управлението Натура 2000 в Черно Море

Ефективното опазване на природата и ефективното управление на защитените зони е възможно, само ако се основават на достоверни научни данни, които да бъдат интерпретирани от експерти, притежаващи необходимия опит и експертиза. Това разбиране на МОСВ изразиа заместник-министърът  Мария Бояджийска при откриването на информационна среща по проект „Натура 2000 в Черно Море“, която се проведе днес във Варна във връзка с отчитане на резултатите от извършената теренна работа в зимния период.


“Мониторингът и събирането на данни са от изключително значение, за да знаем какво е природозащитното състояние на видовете, така че внимателно да се прецени по какъв начин е най-целесъобразно да ги опазваме”, каза зам.-министърката, според прессъобщение на МОСВ. Тя очертава като най-съществен приоритет в рамките на проекта определянето на защитените зони в акваторията на Черно море, както и отчитането на необходимост от нови такива.
“За нас като част от министерство на околната среда и водите, резултатите ще бъдат основата за преценка по какъв начин България ще допринесе към целите за европейската стратегия за биоразнообразие за опазване на защитените зони и какъв ще е приносът за защитените зони в морска среда”, каза още зам.-министър Бояджийска.

Тя изрази увереност, че дейностите ще бъдат извършени в заложените срокове, както и ще доведат до постигането на очакваните резултати.
“Искам да благодаря на екипа биолози, защото тези хора на терен извършват истински постижения- когато трябва да обследват територии със самолет, с кораб, да се гмуркат във водата, поемайки рискове. Трябва да сме признателни за тяхната смелост и работа”, обърна се зам.-министър Бояджийска към присъстващите в залата специалисти, работещи по проекта.

Проектът „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на България” се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Основната му цел е завършване на мрежата Натура 2000 в морска среда, в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията на ЕС.

В резултат от изпълнението му се очаква да бъдат направени целенасочените проучвания, необходими за оценката и аргументирането на достатъчността на мрежата съобразно спецификите на Черно море.

Данните от проучванията ще станат основа за формулиране на специфичните цели за опазване на защитените зони и планиране на необходимите мерки за запазване или възстановяване на благоприятното състояние на видовете и природните местообитания, обект на опазване в морските пространства на България през следващите години.
 

Сподели