Мрежа от черноморски НПО започва кампания за развитие на гражданската наука

Мрежа от черноморски НПО започва кампания за развитие на гражданската наука
Проект стимулира развитието на капацитета в третия сектор

 

Черноморски център за екологична информация и образование (ЧЦЕИО) приключи успешно осъществяването на проект „Развитие на мрежата на Черноморски център за екологична информация и образование и повишаване капацитета на сдружението”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. Изпълненият от ЧЦЕИО проект имаше за цел да повиши експертния потенциал на организацията и да подпомогне развитието на нейната мрежа от членове и контакти. В резултат от работата беше изготвен анализ на институционалния капацитет на сдружението и план за устойчиво развитие и фондонабиране, осъществени бяха и редица дейности за разширяване на мрежата от членове и контакти на организацията. С решение на общото събрание на ЧЦЕИО бяха регистрирани два клона на сдружението в Добрич и Бургас, които ще развиват по-активно дейност на местно ниво. Проведена беше среща на НПО активисти от крайбрежието, на която бяха утвърдени стратегическите документи на сдружението и бяха набелязани перспективите на развитието му. Резултат от тези решения е началото на едногодишна кампания за целия Черноморски регион, насочена към развиването на гражданската наука и ангажиране на обществеността с проблема за събирането на данни за видовете и разпространението на твърдите отпадъци в морската среда. В цял свят придобива популярност една форма на гражданска активност в полза на науката и обществото наречена „сивил сайънс” или гражданска наука. С подходящи инструкции и неголеми усилия ангажираните членове на местните общности могат да вземат проби от води и почви, да фотографират или описват местни видове, да маркират незаконни сметища или както е в случая с конкретната кампания да преброяват и отчитат наличието и разпространението на различните видове твърди отпадъци по плажовете на страни членки на Европейския съюз. За целта е нужно да се свали от сайта на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в Копенхаген или от play.google.com мобилното приложение за смартфони Marine LitterWatch с характерна картинка – пластмасова бутилка в морска вода. Всички търсачки предлагат различни възможности и информация за използването му. За начало на кампанията са ангажирани дванадесет студенти еколози от ТУ – Варна, а в периода до следващия юбилеен Международен ден на Черно море ще бъдат отчетени резултати от мониторинга от цялото крайбрежие. Научен консултант и партньор на кампанията ще бъде Институтът по океанология към БАН. Клоновете на сдружението търсят своята специфика, свързана с особеностите на регионите и общите проблеми на Черно море. Проектът даде тласък на активното ангажиране на сдружението с развитието на собствените му структури и капацитет и разшири активната му мрежа от контакти в цялата страна. В рамките на проекта беше създаден и развит сайт на ЧЦЕИО с адрес http://www.bseco.info/, който представлява важен информационен ресурс и основа на бъдещи дейности и развитие на организацията. 

 

 

 

******** Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Черноморски център за екологична информация и образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

Сподели