Проект с участието на Блулинк спечели наградата за достъп до информация Златен ключ

На 28 септември в БТА, на ежегодната церемония на Програма достъп по информация ( ПДИ) награда „Златен ключ” беше присъдена на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) - Варна за активното използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) във връзка с прозрачността на усвояването на еврофондовете.

Организацията изпраща заявления до всички общини в страната по ЗДОИ с искане на информация какви проекти са разработили по 7-те оперативни програми, какви средства са усвоени и как са изхарчени. В резултат на проучването, ОЦОСУР издава брошура с карта на България, на която са отбелязани тези общини, отказващи информация на гражданите, както и онези местни администрации, които я предоставят.

Инициативата е част от  работата на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС, проект за мониторинг на усвояването на еврофондовете, по който ОЦОСУР, Блулинк и още 30 организации работят от 2005 г. В конкретната инициатива, получила признанието на журито на ПДИ, Блулинк участва в изследването на практиките на общините при освояването на фондовете и в поддръжката на сайта на коалицията.

Общините е трябвало да отговорят на следните пет въпроса:

- Броят на подадените проекти към фондовете на ЕС от ръководената от Вас община?
- Броят на спечелилите проекти към фондовете на ЕС от ръководената от Вас община?
- Наименванието на спечелените проекти към фондовете на ЕС и програмата, по която са финансирани?
- Общата стойност на спечелените проекти към фондовете на ЕС от ръководената от Вас община и процента на съфинансиране?
- Заложените цели и постигнатите резултати по спечелените проекти към фондовете на ЕС от ръководената от вас община?

53,79% са отговорили на въпросите. 46,21% са отказали достъп до информация, като 6,44% категорично са отказали предоставянето на исканите данни чрез изпращане на писменто уведомление, а другите 39,77% са предпочели мълчалив отказ се казва в изследването на Коалицията, координирано от ОЦОСУР (PDF).

Наградите на ПДИ за 2011 година бяха връчени в шест категории:

В първа категория - гражданин, най-активно използвал правото си на информация, награда „Златен ключ” журито присъди на арх. Калина Павлова от Варна - за изключителната гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на Община Варна и строежа на Алея Първа и участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Борбата й за достъп до информация е дългогодишна, а ефектът е от полза за цялата общественост. Калина Павлова дава отзвук на случая посредством системно участие в медиите.

С почетна Грамота бяха удостоени:

Инж. Георги Сербезов от Пловдив – за активно и последователно търсене на информация от Община Пловдив и Община Смолян, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация;
Емил Илчев от Благоевград – за упорито търсене на информация от Община Благоевград, КАТ, ОД МВР-Благоевград и Областната управа, свързана със "синята зона" в Благоевград, с дейността на общинската фирма "Паркинги и гаражи" и с общинско предприятие -"Биострой". С помощта и на правния екип на ПДИ обжалва постановените откази.

Във втора категория - неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация - Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР).

В трета категория - най–добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация, журито присъди награда „Златен ключ” на екип на в. „Сега”. Вестникът първи публикува информация, че сред дарителите на МВР има разследвани и осъдени лица. Информацията е получена след подадени заявления по ЗДОИ до ОДП в цялата страна и в резултат, вестникът публикува серия  статии, свързани с дарителите на МВР. Публикациите предизвикаха спирането на даренията от частни лица и фирми със заповед на министър Цветанов и обещание за регистър на дарителите, който да е достъпен онлайн от 1 октомври 2011. Подаваните от екипа на в. „Сега” заявления за достъп до информация са систематични и имат стратегически характер. Журналистите публикуват резултатите и цитират ЗДОИ, което спомага за популяризирането на закона.

Почетна грамота получи:
Лора Филева от в. „Дневник” - За публикациите, разкриващи практиката на Министерство на вътрешните работи да получава дарения. Информацията е получена след заявления по ЗДОИ и обикаляне на ОДП из цялата страна, за да се получи на място. 

В четвърта категория - институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, награда ”Златен ключ” бе присъдена на Сметната палата на РБългария –  за пълното съответствие на Интернет страницата й с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и задълженията за прозрачност на работата на институцията по силата на други закони. Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С приемането на новия Изборен кодекс Сметната палата създаде, представи пред неправителствени организации и медии и пусна да работи националния Единен регистър по Изборния кодекс. С навременното стартиране на Единния регистър Сметната палата показва, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.

С почетни грамоти бяха удостоени:

Министерство на отбраната на РБългария – заради осветляването на дейността на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”, Старозагорска област и назначаването на старши експерт по връзки с обществеността към полигона в лицето на Станимира Данева.

Община Попово – за ежемесечните отчети за работата на администрацията, които се излъчват в Интернет страницата на общината и по местната телевизия „Канал 9”. И за съответствието на общинския сайт с изискванията на ЗДОИ.

В пета категория - институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите, антинаграда „Златен катинар” бе присъдена на Община Видин – за дългогодишната практика да се отказва обществена информация на граждани и журналисти, които са принудени да водят съдебни дела. И за необходимостта общински съветници да подават заявления по ЗДОИ, за да получат информация от кмета. Анелия Славейкова, координатор на ПДИ в град Видин, прие антинаградата.

„СРАМОТА” в категорията получава Община Ямбол за постоянната практика да отказва „мълчаливо” обществена информация на граждани, журналисти и на общинските съветници. Последните също водят дела срещу кмета за дължима по закон информация. За липсата на задължителна по закон информация на сайта на общината. За прескачането на обществено обсъждане и липсата на ОВОС при  реализацията на проект за "възстановяване на Градския парк и лесопарк Боровец", по който са изсечени многогодишни дървета.

Гражданинът Димитър Димитров прие „отличието”, за да го предаде на Община Ямбол.

В шеста категория - най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информаци, награда „Вързан ключ” бе присъдена на „Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД за Решение за отказ на информация по заявление на Емил Илчев от Благоевград, който иска от общинската фирма Правилника за дейността на фирмата. В отговор на  заявлението получава решение за отказ на информация, в което се посочва, че действително „Паркинги и гаражи“ е задължен субект по реда на ЗДОИ, но информацията не може да бъде предоставена, тъй като не е обществена.

Емил Илчев пое ангажимента да предаде антинаградата на общинската фирма.
 

Сподели