Насърчаване на обществения диалог за зелено възстановяване от COVID-19

Подобряването на диалога на българското правителство с различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко засегнати от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) следва да бъде водещ елемент при финализиране на плана и неговото последващо прилагане в периода 2021-2024.

С подкрепата на Зелента европейска фондация (Green European Foundation) БлуЛинк ще проведе изследване на прилагането на т.нар. Механизъм за зелено възстановяване и устойчивост (МЗВУ) от пандемията от COVID-19 в Европейския съюз (ЕС) и България. То ще включи обмен на информация и добри практики с политически формации от Европейската зелена партия и членове на мрежата на Green European Foundation в 3 избрани страни-членки на ЕС, свързани с разработката на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и участието на обществеността в този процес.

В резултат на изследването ще бъде разработен аналитичен доклад с резюме на основни факти и срокове по изпълнението на МЗВУ в България и поне три страни-членки на ЕС. Анализът ще идентифицира трите най-проблематични области на политика в НПВУ, както с оглед на предлаганите приоритети и проекти, които да бъдат включени за финансиране от фондовете на ЕС в рамките на Инструмента „Следващо поколение“, така и по отношение на тяхното обсъждане със засегнатите заинтересовани страни. Докладът ще включи и разработка на препоръки за постигане на съответствие с приложимите регламенти, критерии и изисквания на ЕС по отношение на идентифицираните по-горе три области на политика, включени в НПВУ.

Въз основа на анализа на проблемните тематични области, експерти ще изготвят становища с предложения за “позеленяване” на НПВУ в избраните му три най-проблемни тематични области и конкретни предложения за постигане на съответствие с приложимите изисквания на ЕС в тези области на плана.  Всяко становище ще бъде споделено с представители от политически партии, институции, браншови организации, НПО и други целеви групи, които подкрепят позеленяването на НПВУ.

Находките и основните заключения от анализа и проведените дискусии със заинтересованите страни ще бъдат широко оповестени, вкл. чрез журналистически публикации.

“Българският Национален план за възстановяване и устойчивост беше официално представен за първи път като проект на документ за публичен дебат на 30 октомври 2020 г. без предварителни консултации и участие на засегнатите заинтересовани страни и икономически сектори. Темата за зелено възстановяване от COVID-19 си остава напълно непозната за българското общество и засегнатите професионални групи и общности и не се обсъжда в традиционните медии. Такива групи и общности включват например миньори, здравни работници, фермери, зелени и IT-предприемачи, организации, ангажирани в научно-развойни дейности и иновации и др.”, коментира Наталия Димитрова, председател на УС на фондация „Блулинк“ и ръководител на проекта. “Чрез предвидените дейности, проектът ще допринесе за разширяване на потенциалната база на заинтересованите страни, които ще подкрепят прилагането на НПВУ, като им предостави възможност за обмен на нови перспективни идеи и добри практики, свързани с постигане на зелено възстановяване и устойчивост на българската икономика след COVID-19“, допълни още Димитрова.

Като мрежа за гражданско действие БлуЛинк има солиден опит както в сферата на независимата журналистика в обществен интерес, така и в работа с различни граждански движения и активисти за търсенето на решения на общи проблеми, включително чрез осъществяване на специализирани проучвания и консултации. Към м. януари 2021 г. мрежата събира и се ползва от 120 организации и 172 личности в подкрепа на демокрацията, опазването на околната среда и ценностите на Обединена Европа.

Текстът е изготвен в рамките на проект № GEF-21-17 “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“(Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)”. Проектът се осъществява от Зелента европейска фондация (Green European Foundation) в сътрудничество с фондация „Блулинк“, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели