“Натура 2000” се разграбва на самообслужване чрез новите природозащитни цели

Разработването на специфични природозащитни цели на защитените зони от паневропейската мрежа се възлага на тези, които са заинтересовани от инвестиционни проекти в зоните. За тази лоша практика аламира коалицията “За да остане природа в България”  в прессъобщение под заглавие "Новите природозащитни цели в “Натура 2000” - на принципа “който плаща, той поръчва музиката”?". 

Поводът за безпокойство са разработените специфични цели за 21 зони от Мрежата “Натура 2000” от „ВиК“ ЕАД – Бургас, които работят по „Интегриран воден проект за област Бургас“i, засягащ зони по Черноморското Крайбрежие. Коалицията, която събира над 50 природозащитни организации и групи, изпрати становище срещу предложените “природозащитни цели”, които са непълни, в някои случаи изцяло сгрешени и които вместо да бъдат основа за опазването на природата у нас, обслужват частни интереси.

Защитените зони от мрежата “Натура 2000” са важни места за опазване на природни местообитания и на конкретни видове. За да се случва на практика това опазване, Европейската директива за местообитанията поставя три задължителни изисквания при обявяване на зоните. Първото изискване е да е ясно състоянието на видовете и местообитанията, второто изискване е да се посочат заплахите за поддържането на тяхното благоприятно природозащитно състояние, третото е да се посочи ролята на зоната за пълнотата и свързаността на цялата мрежа “Натура 2000” ii. Само ако са изпълнени тези условия може да се изготви стратегия за реално опазване, която да регулира позволените и забранените дейности на територията на зоните.
В разработените от ВИК - Бургас специфични цели за 21 зони по протежението на Черноморското крайбрежие заплахите и ролята на зоните за пълнотата и свързаността на цялата мрежа практически не са отчетени.

ПРЕДИСТОРИЯТА
През юни 2020-та, „ВиК“ ЕАД – Бургас сключва договор на стойност повече от 450 млн. лв по Оперативна програма „Околна среда“ за изграждане на „Интегриран воден проект за област Бургас“.
Заради мащаба на проекта, той е одобрен директно от Европейската комисия. Тъй като обаче много от дейностите ще се осъществяват на територията на защитени зони от мрежата “Натура 2000”, а за доста от тях процесът за разработване и одобрение на целите не е приключил, Комисията изисква за инфраструктурата в „Натура 2000“ да се посочи като източник на финансиране собствен принос на бенефициента (ВиК Бургас) до финализиране разработката и одобрението на консервационните цели.
Следователно, приемането на целите е от изключителна важност за ВиК Бургас. Още повече, ако процесът се управлява от самите тях iii. Все пак, тези цели би следвало да положат основата на това как може да се опазват видовете и местообитанията, за които защитените зони са обявени, кои дейности биха били заплаха за това опазване и кои не.

В РАЗРАБОТЕНИТЕ ПО ПОРЪЧКА НА ВИК БУРГАС ЦЕЛИ, ЦЕЛИТЕ ЛИПСВАТ
Специфичните цели, публикувани на сайта на МОСВ на 23 март тази година не отчитат нито специфичното състояние на местообитанията и видовете към 2022 г., нито специфичните заплахи и влияния, действащи върху тях в конкретните защитени зони.

Фрапантен пример за това са целите на местообитание 1150 Крайбрежни лагуни в BG0000270 Атанасовско езеро. През последните години тук са извършени редица консервационни дейности за възстановяване и поддържане на водния режим в 3 проекта по програма LIFE. Наличните годишни доклади за състоянието на местообитанието отчитат всички влияния и заплахи и определят лимитиращите фактори за състоянието му. Част от тези заплахи са изоставяне на солодобива, наводнения от околните територии, фрагментация, урбанизация, замърсяване. Ето защо основните приоритети следва да бъдат насочени в изработване на адекватни мерки за намаляване на риска от изоставяне на солодобива и управление на водния режим iv.
Нищо такова не откриваме в целите, разработени по поръчка на „ВиК“ Бургас. Всъщност лицата, стоящи зад разработването на целите дори не са поискали годишните доклади, за да се запознаят с най-новата научна информация за местообитанието, за което изготвят цели за опазване.

Друг пример е природно местообитание 6220* в защитена зона BG0000151 Айтоска планина. Това местообитание в зоната в момента е предмет на изграждане на фотоволтаична инсталация, която директно ще унищожи 69,97 ха от него v. В цитираните заплахи и влияния за това местообитание подобни инвестиционни проекти не се разглеждат, а това би могло да бъде мотив за одобряване на други такива в бъдеще.

Още по-интересни примери ни дава защитена зона BG10001 Ропотамо. Там са посочени за опазване комплекси, които изобщо не се срещат в защитената зона vi и нямат никакво отношение към спецификите на зоната. В същия дух - в списъците с типични видове са посочени такива, които не само не се срещат в защитена зона Ропотамо, а дори и в тази част на България.

Това са само няколко конкретни примера, но те са показателни за процеса по изготвяне на специфичните цели.

Ние, от Коалиция “За да остане природа в българия” смятаме за неприемливо възлагането на изготвяне на целите от инвеститор на мащабен инфраструктурен проект, без този процес да бъде управляван от МОСВ. По този начин съществува реална опасност в целите да бъдат заложени възможности за реализиране на един или друг етап от инвестиционния проект, без да бъде извършвана оценка за неговото съответствие с целите, поради липса на определени заплахи и влияния в конкретни местообитания или видове. Освен всичко, това може да отвори широко вратата за следващи инвестиционни проекти.


i Това е мега проект,  който струва повече от 450 млн. лв.  и който предвижда реконструкция на над 158 километра водопроводна и 22 километра канализационна мрежа, изграждането на близо 7 километра водопроводна и 73 километра канализационна мрежа, реконструкция на два броя пречиствателни станции за питейни води, както и изграждане на една нова пречиствателна станция за отпадни води и реконструиране на три други такива станции.

ii Например изработване на мярка за подкрепа на солодобива; изготвяне на споделен модел за управление на местообитанието между собственика (държавата) и ползвателя (солопроизводители); управление на водния режим в съответствие с екологичните изисквания на местообитанието; намаляване на риска от наводнения от околните територии чрез изработване на концепция за отвеждането им към морето и др.

iii В края на 2021 г. разработването на целите е възложено чрез договор от страна на ВиК – Бургас, на Австрийската агенция по околна среда. За сведение, изработването на специфични цели за други защитени зони от мрежата “Натура 2000” се е възлагало от МОСВ директно на български учени от БАН (примери: 1, 2, 3).

iv Например изработване на мярка за подкрепа на солодобива; изготвяне на споделен модел за управление на местообитанието между собственика (държавата) и ползвателя (солопроизводители); управление на водния режим в съответствие с екологичните изисквания на местообитанието; намаляване на риска от наводнения от околните територии чрез изработване на концепция за отвеждането им към морето и др.

v Ценни природни местообитания в защитена зона "Айтоска планина" са под заплаха!

vi напр. с високопланински местообитания

Сподели