Обществено обсъждане:Как да се подобри достъпа до правосъдие по въпроси за околната среда

Европейската комисия започна допитване до обществеността на ЕС на тема  „Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда – възможности за подобряване на достъпа до правосъдие на равнище страни членки“.
Предложеното от ЕК обществено допитване има за цел да събере мнения дали е необходимо да се предприемат мерки на равнище ЕС, които да допълнят или изяснят съществуващото законодателство, за да се гарантира справедлив и ефективен достъп до националните съдилища в областта на околната среда.
Допитването обхваща три основни области и цели да установи:
• Какви са нагласите в държавите членки по отношение гарантирането  на ефективен и и ефикасен достъп до правосъдие по въпросите на околната среда.
• Какви са възможностите  за осигуряване на ефективен и ефикасен достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
• Какви са възможностите  за действие на равнище ЕС .
Гарантирането на гражданите на достъп до правосъдие по въпроси на околната среда е международно задължение, произтичащо от разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, ратифицирана от ЕС през 2005 година. Освен това този достъп като общ принцип на правото на ЕС, бе потвърдено от Съда на ЕС. България е ратифицирала Конвенцията със закон, приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. Конвенцията е в сила за нашата страна от 16 март 2004 г.Съдът на Европейските общности е потвърдил в няколко случая значението на осигуряването на ефективен достъп до правосъдие, по-специално чрез предоставяне на гражданите и сдруженията правото да играят активна роля в защитата на околната среда.
Достъп до правосъдие може да бъде подобрено по два начина - чрез незаконодателни средства като документи с практически насоки, или чрез обвързващо законодателство на ЕС. Целта на допитването е да събере  мнения относно тези възможности и свързаните с тях теми.
Обсъждането ще продължи до 23 септември 2013 година.След това Комисията ще анализира резултатите и ще взема решение за възможните следващи стъпки.
За да участвате в допитването ТУК

Сподели