Обучения на различни целеви групи по проект за морските отпадъци

LITOUTer

Проектът LitOUTer насърчава повишаването на осведомеността на обществото и различни специфични групи потребители


Серия от обучения за различни целеви групи започна Черноморска мрежа на НПО в рамките на проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer). Обученията насърчават добри практики за намаляване на морските отпадъци и предотвратяване на замърсяването на морето и крайбрежието. В навечерието на Деня на Земята във Варна беше проведено обучение на НПО,  които работят с широк кръг от заинтересовани страни и успешно разпространяват знания за намаляване употребата на пластмаси и включването им в стратегията за кръговата икономика. На 13 май 2021 г. в Бургас ученици от ОУ „Васил Априлов“ се запознаха с начините на пестене на ресурси, намаляване на морските отпадъци и грижа за околната среда и морето чрез отговорно и последователно лично поведение и потребление.
Проектът LitOUTer работи за подобрява на съседското сътрудничество за намаляване на морските отпадъци между четири крайбрежни държави на Черно море. Разнооразните дейностите използват подходи като повишаване на общественат осведоменост, трансграничен обмен на информация и прилагането на иновативни методи за илюстриране на проблема и ангажиране с неговото решаване. В проекта се вземат предвид културните различия между държавите и се разработват  индивидуални стратегии за повишаване на осведомеността. Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които могат да въздействай най-пряко върху процесите на намаляване на отпадъци при източника. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция.
Проектът насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта.


Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро. 

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org www.bsnn.org 

Сподели