Пазители на селските райони срещу добивната и енергийната промишленост в Албания

Действия за подобряване на ролята на НПО в подкрепа на прозрачността и отчетността на публичните власти и бизнеса в селските райони на Албания, с подкрепата на Блулинк. На 21.11.2018 г. неправителствената организация EкоПартнърс - Тирана обяви старта на Rural Watch - инициатива за подобряване на качеството на живот, чиста и безопасна среда чрез преодоляване неотложни въпроси, предизвикани от добивната индустрия и енергетиката (ДИЕ)  в селските райони на Албания. Rural Watch носи солиден опит в журналистиката, повишаването на обществената осведоменост и достъпа до информация и правосъдие в България и в Югоизточна Европа, привнесен от BlueLink.net - електронната мрежа за гражданско участие, създадена в София през 1998 г. Проектът се финансира от национална програма за подкрепа на гражанското общество и медиите на ЕС за Албания.

Rural Watch има за цел да подобри екологичните постижения на енергийните и миннодобивните индустрии в избрани селски райони на територията на Албания, включително: добив на хром близо до Булчиза, водноелектрически централи по реките Мат, река Шкумбини и притока на Суховица във Висоза; и добив на нефт близо до Росковец. Други цели на проекта са повишаване на прозрачността и отчетността на публичните власти и бизнеса, свързани с ИЕП в селските райони. Целта е селските общности да бъдат по-добре информирани и оправомощени да наблюдават и контролират въздействието на ДИЕ в селските райони. Проектът започна през април 2018 г. и дейностите ще продължат до март 2020 г.

През първите месеци на проекта екип от експерти проучи политическата рамка, екологичните и социалните последици от ИЕЕ и мненията и интересите на местните хора в селските райони. Управляващият редактор на БлуЛинк Д-р Павел Антонов и юридическият консултант на организацията Д-р Пламен Пеев участваха в изработването на методиката и управлението на изследването.

Резултатите показаха, че нарастващият натиск и интензивността на икономическото развитие в тези области (например от минно дело, водноелектрически централи и др.) налага необходимостта от силно гражданско общество. Местните граждани трябва да могат да държат компетентните публични органи и бизнеса отговорни за стандартите и регулациите в областта на околната среда, здравето и безопасността, каза на пресконференция в Тирана Ентела Пингули, директор на EcoPartners и координатор на Rural Watch.

Основи на анализа и картирането на капацитета, нуждите и възможностите на организациите в селските райони, екипът на Rural Watch е разработил 3 обучителни програми, които сега започват:

  • за активистите на гражданското общество и активните граждани, идентифицирани във всяка от проектите целеви области;
  • за адвокати от обществен интерес, които са активни или желаят да се заемат със съдебни производства и да оказват подкрепа на местните селски общности, засегнати от ИЕП; както и
  • за журналисти и обществени комуникатори, желаещи да подобрят уменията си за разследване и разказване на истории за покриване на ДИЕ.

 

Активистите на гражданското общество в Албания ще бъдат обучени в ефективно планиране на кампании, правни инструменти, достъп до информация, набиране на средства, наблюдение и контрол върху ДИЕ. Адвокатите, действащи в обществен интерес, ще бъдат обучени по конкретни въпроси от областта на околната среда и приложимите инструменти, като например Орхуската конвенция за достъп до правосъдие, информация и участие на обществеността, за ОВОС, стратегически екооценки, разрешителни и други екологични процедури, както и в стратегически комуникации. Участващите журналисти ще усвоят техники за независима стражева журналистика и ще разкажат истории за въздействието на ДИЕ в селските райони на Албания.

Експертна група от организации на гражданското общество, адвокати и журналисти от обществен интерес и е създадена, за да наблюдава и контролира ДИЕ. Проектът ще проведе два публични форума относно прилагането на европейските и световните правила и стандарти за устойчивост в местния контекст на Албания (например в минното дело и водната енергия). Обсъжданията на форумите ще доведат до мненията на широк кръг заинтересовани страни, като се започне от местните общности и техните организации на гражданското общество, които обикновено са недостатъчно представени или не са изслушани от бизнеса и публичните органи, от предприятията, публичните власти и академичните среди.

Rural Watch ще окаже правна подкрепа на НПО и обществени организации. Независими адвокати, които да работят по 5 правни казуса на мониторинг и контрол на ДИЕ, ще бъдат следвани и консултирани от проекта. Исканията на групи и граждани за правна помощ ще бъдат внимателно разгледани от екипа, с намерението да предложат ефективна подкрепа там, където е критично необходима, обясни д-р Пламен Пеев, базиран в Талин, международeн юридически експерт на БлуЛинк по околната среда, работещ за Rural Watch.

На снимката, от ляво: Извънредният и пълномощен посланик на България в Албания Момчил Райчевски, Ентела Пингули, координатор на Rural Watch, и българските експерти д-р Павел Антонов и д-р Пламен Пеев, на официалното медийно събитие в Дома на Европа в Тирана.

Rural Watch стартира онлайн ресурсна и комуникационна платформа на адрес https://www.vezhguesirural.org/, в която ще бъдат включени политики и кампании, статии, публикации, най-добри казуси и експертни мнения. Уеб сайтът ще бъде попълнен с ресурси за мониторинг и контрол на ЕЕО за НПО, журналисти, адвокати и широката общественост, каза д-р Павел Антонов, изпълнителен редактор и съосновател на Bluelink.net. Той подпомага Rural Watch в разработването на информационна и медийна кампания, в която албанските журналисти могат да участват с разкази и доклади. Rural Watch ще помести най-малко 12 журналистически статии за успешни опити за сътрудничество и за поддържане на обществения интерес в случаите на устойчиво развитие на селските райони в Албания. Избраните истории ще бъдат публикувани на английски език от BlueLink  Stories - регионално англоезично е-списание.

Проектът също така планира плакати, телевизионни програми, телевизионни клипове и други дейности за прозрачност. През март 2020 г. ще се проведе заключителна конференция за обобщаване на резултатите и насърчаване на извлечените поуки и най-добрите случаи на сътрудничество с организациите на гражданското общество и индустрията и съответните публични органи.

Още нещо важно

За да продължаваме да браним демокрацията, опазването на околната среда и ценностите на обединена Европа и да подкрепяме гражданското общество, можете да ни подкрепите като направите дарение по сметката на фондация „БлуЛинк“.

Още по темата:

Проект на Блулинк в Албания открива възможност за повече прозрачност и отговорност на енергийната и добивна промишленост, 25.09.2018  

Сподели