Писмо от електроразпределително предприятие до потенциален производител на енергия от възобновяеми енергийни източници

Сподели