По-зелено и интелигентно бъдеще за Черноморския регион

 

Отворените данни, инструментариумът за политики и дейностите за електронно обучение на МАРЛИТЕР ангажират заинтересовани страни от крайбрежните и други държави и региони

Дейностите за изграждане на капацитет по проект МАРЛИТЕР, включващи ИТ и използването на отворени данни и електронно обучение, подкрепят дълбоките промени, които се извършват в Черноморския регион. Все по-често хората разчитат на интернет за информация и насоки за лични и политически решения.

Регионалните и национални обучения за използването на интерактивния портал по проекта и инструментариума за политики насочиха вниманието на заинтересованите страни към иновативните решения и нуждата от ангажиране на различни сектори за успешното ограничаване на замърсяването с морски отпадъци.

Развива се и разбирането на обществата от региона за връзката на хората с морето и експлоатирането на неговите ресурси. Морските ресурси не са неизчерпаеми и те все повече страдат от съвкупността от различни човешки дейности. Ако морето не е здраво и устойчиво, то не може да подпомогне икономическото и социалното развитие. Важно предизвикателство на синята икономика е да се разберат и управляват по-добре многобройните аспекти на устойчивостта, вариращи от устойчив риболов до здравето на екосистемите и предотвратяване на замърсяването.
Партньорите и заинтересованите страни, участващи в проекта, разбират, че успешните решения на сложни екологични проблеми като замърсяването и намаляването на морските отпадъци зависят не само от добре проектирани политики, но и от действия, водещи до дълбоки промени, предприети от обществото. Заинтересованите страни в региона се нуждаят от промяна към устойчивост в мисленето, моделите на потребление, обществените нагласи към управлението на околната среда, образованието и много други области.
На транснационално ниво регионалното обучение за използването на интерактивния портал по МАРЛИТЕР събра ключови заинтересовани страни от петте държави, представляващи национални и местни администрации, агенции за управление на водите, пристанищни и морски власти, рибарство, бизнес, изследователски институти, академични среди и експерти от НПО. Обучението постави акцент върху текущото наблюдение на състоянието на морските отпадъци и процеса на интегриране на мониторинга в процеса на адаптивните политики за намаляване на морските отпадъци. Националните срещи със заинтересованите страни направиха преглед на проектните дейности и продуктите и услугите с данни, достъпни на уеб-базирания портал. Наличните там ресурси за информация, образование и управление са популяризирани пред администрации, учени, експерти и общности в страните партньори.
Партньорите в МАРЛИТЕР работят последователно, за да включат различни групи заинтересовани страни в съвместните усилия за решаване на сложни въпроси, свързани с управлението на околната среда и намаляването на морските отпадъци.

Порталът със свободен достъп в интернет и ресурсите, създадени по проект МАРЛИТЕР https://marliter.bsnn.org/, както и дейностите, основани на знанието, подкрепят движението към по-интелигентно и по-екологично развитие в Европа и съседните страни. Те са в основата на икономическия растеж и развитието на Черноморския регион. МАРЛИТЕР подкрепя развитието на култура на иновации и споделяне на знания, което води до по-добро разбиране за стойността на морските екосистеми и подпомага устойчивите политически решения и бизнес инициативи, свързани с морето.

За да имат устойчива синя икономика, крайбрежните страни трябва да използват и инвестират в най-добрата налична наука, данни и технологии, което е от решаващо значение за подпомагане на реформите в управлението и за формиране на мерки и политики за управление на околната среда и намаляване на морските отпадъци.

Партньорите по проекта гледат напред към предизвикателствата на Европейската зелена сделка, програмата целяща напредък по целите за устойчиво развитие на ООН, постигане на климатична неутралност и пълен баланс на емисиите на парникови газове в Европа до 2050 г., напредък на икономиката чрез зелени и чисти технологии и постигане на устойчива икономика, индустрия и обществено развитие.

***

Инструментът с публичен онлайн достъп и интерактивни компоненти е създаден от партньорите по проект МАРЛИТЕР „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“, по програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Инструментът използва стандартизирани данни със свободен достъп в интернет за подобряване на прозрачността и свободния достъп до информация, насърчаваща морската грамотност и управлението на околната среда.
Партньорите по МАРЛИТЕР, Черноморска мрежа на неправителствените организации от Варна, България, НПО Маре Нострум от Констанца, Румъния, Университетът Аристотел в Солун, Гърция, Украинският научен център по екология на морето от Одеса, Украйна и Черноморската Екоакадемия от Батуми, Грузия работят съвместно за подобряване на сътрудничеството в мониторинга на околната среда, един от основните приоритети на програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, както и за насърчаване на координацията и сътрудничеството в областта на околната среда за намаляване на морските отпадъци. Проектът е с продължителност 36 месеца и има общ бюджет около 770 хиляди евро. Партньорите разбират, че безплатните и надеждни данни за морската среда са ценен актив и достъпът до тях е от съществено значение за справяне със заплахите за черноморската околна среда, нейните уязвимости и предизвикателства.

Сподели