Повече от 300 участници в кампанията по случай Международния ден на Черно море 31 октомври получиха информационни материали

LITOUTer, BSNN

 

Повече от 300 участници в кампанията по случай Международния ден на Черно море 31 октомври получиха информационни материали и участваха в дейности по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer)

В онлайн формат или на живо приятелите на Черно море от неправителствени организации, училища, читалища и различни институции демонстрираха своята ангажираност с опазването на живота в морето и защитата на неговото екологично здраве.
Симпатичните играчки изобразяващи морски обитатели зарадваха най-малките участници в акцията, а публикациите по проекта LitOUTer и дистанционните образователни дейности насочиха вниманието на участниците към проблема със замърсяването на морето и връзката му с нашите индивидуални навици на потребление на стоки, с отпадъците от тях и действията, които могат да предотвратят попадането им в околната среда.
Тази акция е част от съвместната работа на партньори от четири черноморски държави за ангажиране на различни целеви групи от населението на крайбрежие с кампания за намаляване на твърдите отпадъци и опазване на морето и крайбрежието. Това става в рамките на проекта „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), насърчаващ общото повишаване на осведомеността и съвместните действия за намаляване на речните и морските отпадъци. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 — 2020 г., а водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция.
Замърсяването на Черно море с твърди отпадъци е проблем за целия басейн и заплаха за биоразнообразието в морето и устойчивото развитие. Решаването му налага сътрудничество между черноморските държави, повишаване на осведомеността и обществената ангажираност, трансграничен обмен на информация и използване на иновативни методи за превенция на замърсяването при източника. Всички тези похвати се изпозват широко от шестимата партньори по проекта (НПО, висше училище и научноизследователски институти) от четири държави: България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО — БАН са българските участници в проекта. Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро.

 

 

Благодарим за подкрепата на всички сътрудници и приятели!

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/sreshcha_chmno_29.10_15.jpg

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/sreshcha_chmno_29.10_19.jpg

 

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org, www.bsnn.org

Сподели