Правата по Орхус не трябва да бъдат нарушавани заради пандемията

Ново проучване на чешката неправителствена организация Arnika алармира за случаи на ускорено подкопаване на човешките права и унищожаване на околната среда по време на ограниченията заради глобалната пандемия от COVID-19. Проучването, публикувано на 12 октомври 2020 г., включва и пример от България. Само преди месец Комитетът за преглед на съответствието с разпоредбите на спазване на Орхуската конвенция подчерта, че задължителните права по Конвенцията не могат да бъдат намалени или ограничени, дори при криза като пандемията и последващата фаза на икономическо възстановяване.

Проучването на Arnika и нейните партньори от региона, озаглавено „Унищожаване на околната среда по време на коронавирус“, обхваща 15 случая на нарушения на права, свързани с околната среда в eвропейски държави и Казахстан. Представените случаи включват промяна на закона в полза на инвеститорите, спешно одобрение на спорни проекти, незаконно строителство на водноелектрически централи, незаконна сеч или преследване на активисти.

Примерът от България е за замърсяване на реките от минната и други индустрии, като по време на карантинните мерки за справяне с пандемията на COVID-19 нивата на замърсяване са се увеличили, каквито са и новините през последните седмици.

Според Пламен Пеев, експерт по право и политики на околната среда на фондация „БлуЛинк“, тъкмо защото светът и България преживяват безпрецедентна криза, усилията на всички трябва да са насочени към трайно възстановяване, което да включва особено внимание към опазването на природата и природните ресурси. „Кризата не трябва да бъде използвана за параван от индустрията, която допълнително да замърсява водите, въздуха и почвите, както и за нарушаване на правата на чиста околна среда“, твърди експертът.

За спазване на правата по Орхуската конвенция

На 2 септември 2020 г. Комитетът за преглед на съответствието с разпоредбите на спазване на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда (Орхуската конвенция) прие изявление относно прилагането на Орхуската конвенция по време на пандемията COVID-19, и в следващата фаза на икономическо възстановяване.

В своето изявление Комитетът изразява загрижеността си, че страните могат да се опитат да оправдаят ограниченията на правата, гарантирани по конвенцията, като се позовават на пандемията COVID-19 или на необходимостта от бързо икономическо възстановяване поради последствията от пандемията.

Комитетът ясно посочва, че дори при криза като пандемията COVID-19 и последващата фаза на икономическо възстановяване задължителните права по Конвенцията не могат да бъдат намалени или ограничени. По-скоро, ако установените практики за осигуряване на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения или достъп до правосъдие по въпроси на околната среда не могат да бъдат използвани, всички алтернативни средства трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията.

Изявлението на Комитета приветства конструктивния подход, възприет от някои страни при проучване на начини да се гарантира, че изискванията на Конвенцията са изпълнени по време на пандемията COVID-19. Комитетът насърчава страните да се поучат от добрите практики при спазване на стандартите на Конвенцията по време на пандемията и в последващата фаза на икономическо възстановяване и да потърсят съвет от Комитета, ако е необходимо.

Комитетът също така напомня на страните по Конвенцията, че всеки недостатък при осигуряването на ефективен достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения или достъп до правосъдие съгласно Конвенцията по време на пандемията COVID-19 или в последващата фаза на икономическо възстановяване може да бъде обект на оспорване от членовете на обществеността в съответствие с разпоредбите на член 9 от Конвенцията. Всеки недостатък може също да бъде предмет на съобщения, становища и сезиране на Комитета в съответствие с решение I/7 от Срещата на страните по Конвенцията.

Гражданско участие във вземането на решения за околната среда

Орхуската конвенция е единственият глобален правно-обвързващ инструмент, който дава на обществеността широки и конкретни права да участва в процеса на вземане на решения и да има достъп до информация и правосъдие по отношение на околната среда. По този начин Конвенцията свързва околната среда и правата на човека и има за цел да защити правата на настоящите и бъдещите поколения да живеят в здравословна среда. Конвенцията свързва отговорността на държавата, прозрачното и отзивчиво управление със защитата на околната среда и устойчивото развитие. Поради това защитените от Конвенцията права са основополагащи за постигането на Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие. От всички цели, цел 16 е особено тясно свързана с общата цел на Конвенцията да играе централна роля за насърчаване на мирни и приобщаващи общества и добро управление.

Механизмът за спазване на Орхуската конвенция е един от малкото механизми в международното законодателство в областта на околната среда, който позволява на обществеността да съобщава проблеми при спазването на Конвенцията от дадена страна директно на орган от независими експерти - Комитет за съответствие, който има мандат да проучи по същество делото. Комитетът приема констатации и в случай на неспазване може да отправя препоръки до съответната страна, за да гарантира, че неспазването е адресирано. Той също така предоставя консултативна подкрепа на страните при поискване. По този начин Комитетът по спазване изпълнява важна роля в подпомагането на страните да изпълнят задълженията си по Конвенцията.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели