Преди началото на активния туристически сезон – мониторинг за чистотата на плажовете

Училищата участници в проекта МЕЛТЕМИ работят за повишаване на морските знания и ангажираност на обществеността във Варна

Преди началото на активния туристически сезон бяха проведени поредните две експедиции за мониторинг на чистотата на два плажа южно от Варна от ученици и преподаватели от училищата „П.Р. Славейков“ и „Пейо Яворов“ в сътрудничество с Черноморска мрежа на НПО  и ИО – БАН. Младежите продължиха наблюденията си върху състоянието на крайбрежието и отчетоха динамиката на замърсяването му с твърди отпадъци, сериозен регионален и световен проблем, с който те се запознават от една година в рамките на комплексния проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), подкрепен от ЕФР по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. 

По проекта МЕЛТЕМИ се извършва базисна оценка на морските отпадъци в две конкретни крайбрежни зони – плажа на Шкорпиловци и този на Камчийски пясъци. При сравняване на резултатите от мониторинга преди и след активния туристически сезон, както и между двата плажа става ясно, че дейности като туризма оказват сериозен натиск върху околната среда. Очевидна става разликата между туристическия плаж с доста пластмасови отпадъци и цигарени фасове, и този в защитената територия, където замърсяването е незначително.  Мониторингът попълва базата от данни за плажовете по черноморското крайбрежие на Европейската агенция за околна среда. Тя се подава на сайта на проекта за гражданска наука Marine LitterWatch носещ името на използваното приложение за смартфон. 

Проектът, осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.

Проектът, в съзвучие с последователните усилия на Черноморска мрежа на НПО, цели намаляване на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което може да стане само с прилагането на бързи и ефективни политики и мерки за намаляване и  предотвратяване на отпадъците при източника им.  Ясно е, че истинското предизвикателство е прилагането на такива политики и мерки на местно, национално, регионално или под-регионално ниво. Това предполага наличието на интегрирана правна рамка, включваща ефективни политики и революционни решения, свързани с намеса на политиците и участие на много широк кръг от обществеността.
В рамките на МЕЛТЕМИ са планирани и съвместни дейности с вземащите решения за разработване на предложения за национални и транснационални планове за действие за намаляване на морските отпадъци. Важната крачка от политики към действие се допълва с екологично образование и развитие на морската грамотност и знания по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда с инициативи като „Синьо кафе“ и „Училище@МЕЛТЕМИ“ за ангажиране на обществеността и младежи от средните училища.
Ще бъдат предложени специфични непазарни мерки за морските отпадъци, а тяхното приложение ще улесни в перспектива прилагането на концепцията за кръговата икономика и ресурсно-ефективната „зелена“ икономика  в политиката на четирите държави. Проектът е с продължителност 2 години, в него участват осем партньори и общата му стойност е около 1,230 млн. евро.  Новост в проекта е включването на местни власти и местни общности, които съвместно с вземащите решения политици ще обсъждат и приемат решения за подходящи практики и подходи за развитието на местния капацитет и разработването на национални планове за действие във всяка държава, както и на предложение за интегриран и съгласуван транснационален план за действие за морските отпадъци.
******
  Подготвен от Черноморска мрежа на неправителствените организации, за контакти тел. +359 52 615856, + 359 886314515, bsnn [at] bsnn [dot] org, www.bsnn.org

 

Сподели