Проектът SaveGREEN работи за популяризирането на екологичните коридори в България и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура

 


Проектът SaveGREEN работи за популяризирането на екологичните коридори в България и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура

Информационни дейности по проекта SaveGREEN – покана към медиите да се запознаят с пилотната зона по проекта Коридор „Рила – Верила - Краище“ * Ново приложение за смартфон, разработено по проекта, подкрепя работата по мониторинга на видовете по екологичните коридори


Партньорите по проекта SaveGREEN, сред които са българските организации  Черноморска мрежа на НПО и БФБ, продължават работата си за повишаване на капацитета на експерти, администрации и медии в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура върху свързаността на ландшафта, опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на климатичните промени.  Организации от  ЦИЕ и Балканския полуостров са насочили усилията си към мерки за насърчаване на възстановяването и управлението на екологични коридори в рамките на проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN -  финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020.

В SaveGREEN участват 13 организации от 7 държави и много институции в качеството си на асоциирани стратегически партньори. Водещ партньор е WWF за ЦИЕ, Австрия. Общият бюджет на проекта е 2 681 728 евро, а осъществяването му е в периода 1 юли 2020 – 31 декември 2022 г. Асоциирани партньори от България са Изпълнителната агенция по горите към Министерство на земеделието и Югозападно държавно предприятие. Проектът SaveGREEN поставя акцент върху транспорта като бариера за движението на дивите животински видове.

Линейната транспортна инфраструктура разпокъсва естествената природна среда, фрагментира я, затова е нужно да се разработват конкретни решения за подобряване на свързаността, за възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори. Целта на проекта е да се намали разпокъсаността на естествената природна среда чрез подобряване на свързаността й за дивите животни, мигриращи по протежение на транспортната инфраструктура.

Проблемните зони в пътната мрежа на България, свързани с дивата природа и определянето на приоритетни точки за планиране на дългосрочни мерки за дефрагментация, са признати за сериозен екологичен проблем. През периода 2006 - 2008 г. е проведено проучване, в резултат на което е създаден проект за възстановяване на екологичните мрежи през транспортни коридори в България, който е интегриран в националната транспортна стратегия. Проектът идентифицира проблемните области, където естествените миграционни пътища на видовете се пресичат с транспортната инфраструктура и предлага практически решения.

Степента на фрагментация на природните местообитания на национално ниво идентифицира приоритетни точки и подсказва къде са най-необходими дългосрочни планирани мерки за смекчаване на фрагментацията. Проучването дава препоръки за прилагане на конкретни мерки, които намаляват неблагоприятното въздействие на пътната и железопътната инфраструктура.

Екологичните коридори, следващи миграционните пътища на дивите животни, особено на бозайници като кафява мечка, сив вълк, лисица, елен, рис и др., съвсем естествено пресичат границите. Така биват идентифицирани трансгранични екокоридори на Балканите и в по-широкия Дунавско-Карпатски регион . От решаващо значение за придвиждането на диви животни по тези коридори е транспортната инфраструктура на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Пилотната зона на проекта SaveGREEN в България е разположена по протежение на важната АМ „Струма“ в югозападната част на страната, част от Паневропейския коридор IV и Е79, важен приоритетен проект на ЕС. Районът, наречен Рила – Верила – Краище по името на околните планини, се намира на 16-километровия лот 1 на АМ „Струма“ и включва 15 големи съоръжения за преминаване на диви животни.
Сред тях са надлез за едри бозайници, подлез за средни и дребни бозайници и виадукт. Има мостове със сухи пътеки и водостоци, проектирани като проходи за земноводни. Като мерки за намаляване на смъртността има телени „заешки огради“ и направляващи бетонни огради за земноводни. Тези съоръжения са изградени в проблемна зона, за да смекчат ефекта от фрагментацията и да подобрят шансовете на видовете да мигрират и да оцеляват в дългосрочен план.

Проектът SaveGREEN включва наблюдение на някои от съоръженията, за да проучи ефективността на мерките за смекчаване на фрагментацията и да предложи подобрения въз основа на експертни оценки и консултации с местни заинтересовани страни от близките градове и села. Партньорите по проекта използват GIS приложението QField при някои съоръжения, за да съберат данни от мониторинг на целевите видове. Пилотната зона е единственият потенциален еко-коридор за едрите хищници и тяхната естествена плячка – сърни, диви свине и др. Мониторингът и планираните мерки имат за цел поддържане и възстановяване на популациите им.

SaveGREEN ще използва и приложение за регистриране на местата на пътна смъртност на животни по пътища и железопътни линии. С помощта на това приложение партньорите могат да се включат в дейности на гражданската наука. Тази информация ще попълни базите данни  с информация за миграционните маршрути на видовете, пресичащи транспортната инфраструктура. Пилотната зона Рила – Верила – Краище включва два обособени сектора на земеползване: обработваеми земи с пасища, повлияни от селища и промишленост; и гори, фрагментирани от пасища. Партньорите подготвят междусекторен оперативен план по проекта с дейности, насочени към сектори като транспорт, развитие и устройство на територията, земеделие, горско стопанство, консервационни дейности, туризъм и опазване на природата.

Лот 1 на АМ „Струма“ пресича важни екологични коридори между съседните планини, и пресича или оказва влияние върху три от основните екологични коридори в България, както и върху местни миграционни пътища. Поради това работата по пилотната зона на SaveGREEN и планирането на конкретни мерки би увеличило възможностите за миграция на видовете по ключови миграционни коридори между България и Сърбия и България и Северна Македония.

За проекта и българските участници можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN, www.interreg-danube.eu/savegreen

Следвайте ни #SaveGREEN #interreg #EcoCorridors
#GreenInfrastructure #NatureBasedSolutions #EcologicalCorridors #NatureConservation #Carpathians
******

За повече информация и контакти Черноморска мрежа на НПО, www.bsnn.orgbsnn [at] bsnn [dot] org  тел. 052 615856


Снимки: Черноморска мрежа на НПО
Участници в международен семинар по проекта в Дупница 11-12 май 2022 г.  при виадукта на Лот 1 на АМ „Струма“
Надлез за едри бозейници на Лот 1 на АМ“Струма“

 

Сподели