Промяна на банковата сметка на БлуЛинк

БлуЛинк информира своите партньори и дарители за промяна в обслужващата банка и банковата сметка на фондацията. От 25 март 2019 г. организацията е клиент на Обединена Българска Банка АД, като предишната банкова сметка не е активна. Изборът на нова обслужваща банка е съобразен с етичните ѝ политики, които съответстват на мисията на БлуЛинк.

Партньорите на фондацията и съмишлениците, които биха искали да подкрепят организацията с дарение, могат да използват следните банкови данни: Обединена Българска Банка АД, IBAN  BG90UBBS80021081496840, SWIFT: UBBSBGSF. 

Важен критерий за избор на обслужваща банка на БлуЛинк е наличието на ясна и прозрачна етична политика, която да отговаря на мисията и целите на фондацията. Обединена Българска Банка АД декларира ангажимент да изпълнява Политика по околната среда. Сред декларираните от банката ангажименти са: цялостно приемане и следване на принципите залегнали в Политиката на KBC Group за климатичните промени; опазване на околната среда в процеса на разработване, предлагане и реализация на банковите продукти и услуги; изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на негативните въздействия върху околната среда, причинени от банковите продукти и услуги на дружеството и от административни дейности; спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с опазване на околната среда.

Екипът на организацията разгледа и публичните политики на KBC Груп, свързани с околната среда, човешките праваетика и измами. "Банките упражняват мощно влияние върху обществото и състоянието на демокрацията. Затова БлуЛинк се отнася изключително сериозно към отговорностите на всяка банка, с която работим. В лицето на KBC Груп виждаме международен лидер в областта на отговорното банкиране“, коментира Павел Антонов, съучредител и управляващ редактор на БлуЛинк. 

Сподели