Проучване на нагласите за намаляване на отпадъците сред населението от крайбрежието на Черно море

 Проучване на нагласите за намаляване на отпадъците сред населението от крайбрежието на Черно море-дайте своето мнение до 15 март 2021 г.

Проектът LitOUTer продължава да ангажира различни целеви групи от черноморските държави с актуални проблеми на морската среда и крайбрежието


Продължава съвместната работа на партньори от четири черноморски държави за ангажиране на различни целеви групи от населението на крайбрежие с кампания за намаляване на твърдите отпадъци и опазване на морето и крайбрежието. Това става в рамките на проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), насърчаващ общото повишаване на осведомеността и съвместните действия за намаляване на речните и морските отпадъц. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., а водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция.
Черноморските брегове са уязвими на натиск от антропогенни и техногенни дейности, а източниците на морски отпадъци са басейнов проблем, който е тясно свързан с екосистемата и общественото здраве, опазването на околната среда, морските местообитания, биологичното разнообразие и устойчивото развитие в региона на Черно море.
Решаването на този сложен транснационален проблем е в центъра на редица регионални усилия. Проектът LitOUTer насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта.
Проблемът с морските отпадъци е сложен трансграничен въпрос, но по своята същност той е свързан с индивидуалните навици на потребление на стоки, използването им и изхвърлянето на отпадъци. Ако искате да помогнете в събирането на данни за поведението на българските потребители, попълнете онлайн въпросника на този линк до 15 март!
https://forms.gle/mq7Zqgiyu3h7v8at9
Побързайте, вашата помощ е ценна за нас!


Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро. 

Сподели