Разработено по проект SaveGREEN смарт приложение подкрепя работата по мониторинга на видовете по екологичните коридори.

SaveGREEN работи за повишаване на капацитета на експерти и администрации в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура 

Ново приложение за смартфон, разработено по проекта, подкрепя работата по мониторинга на видовете по екологичните коридори.


Партньорите по проекта SaveGREEN, сред които са българските организации  Черноморска мрежа на НПО и БФБ, продължават работат си за повишаване на капацитета на експерти и администрации в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура.  Организации от  ЦИЕ и Балканския полуостров са насочили усилията си към мерките за смекчаване на фрагментацията на екологичните коридори в рамките на проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN -  финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020.

Проблемните зони в пътната мрежа на България, свързани с дивата природа и определянето на приоритетни точки за планиране на дългосрочни мерки за дефрагментация, са признати за сериозен екологичен проблем. През периода 2006 - 2008 г. е проведено проучване, в резултат на което е създаден проект за възстановяване на екологичните мрежи през транспортни коридори в България, който е интегриран в националната транспортна стратегия. Проектът идентифицира проблемните области, където естествените миграционни пътища на видовете се пресичат с транспортната инфраструктура и предлага практически решения.

 

Степента на фрагментация на природните местообитания на национално ниво идентифицира приоритетни точки и подсказва къде са най-необходими дългосрочни планирани мерки за смекчаване на фрагментацията. Проучването дава препоръки за прилагане на конкретни мерки, които намаляват неблагоприятното въздействие на пътната и железопътната инфраструктура.

Екологичните коридори, следващи миграционните пътища на дивите животни, особено на бозайници като кафява мечка, сив вълк, лисица, елен, рис и др., съвсем естествено пресичат границите. Така биват идентифицирани трансгранични екокоридори на Балканите и в по-широкия Дунавско-Карпатски регион . От решаващо значение за придвиждането на диви животни по тези коридори е транспортната инфраструктура TEN-T.

Пилотната зона на проекта SaveGREEN в България е разположена по протежение на важната АМ „Струма“ в югозападната част на страната, част от Паневропейския коридор IV и Е79, важен приоритетен проект на ЕС. Районът, наречен Рила – Верила – Краище по името на околните планини, се намира на 16-километровия лот 1 на АМ „Струма“ и включва 15 големи съоръжения за преминаване на диви животни.
Сред тях са надлез за едри бозайници, подлез за средни и дребни бозайници и виадукт. Има мостове със сухи пътеки и водостоци, проектирани като проходи за земноводни. Като мерки за намаляване на смъртността има „огради за зайци“ и направляващи бетонни огради за земноводни. Тези съоръжения са изградени в проблемна зона, за да смекчат ефекта от фрагментацията и да подобрят шансовете на видовете да мигрират и да оцеляват в дългосрочен план.

Проектът SaveGREEN включва наблюдение на някои от съоръженията, за да проучи ефективността на мерките за смекчаване на фрагментацията и да предложи подобрения въз основа на експертни оценки и консултации с местни заинтересовани страни от близките градове и села. Партньорите по проекта използват GIS приложението QField при някои съоръжения, за да съберат данни от мониторинг на целевите видове. Пилотната зона е единственият потенциален еко-коридор за едрите хищници и тяхната естествена плячка – сърни, диви свине и др. Мониторингът и планираните мерки имат за цел поддържане и възстановяване на популациите им.

SaveGREEN ще използва и приложение за регистриране на местата на пътна смъртност на животни по пътища и железопътни линии. С помощта на това приложение партньорите могат да се включат в дейности на гражданската наука. Тази информация ще попълни базите данни  с информация за миграционните маршрути на видовете, пресичащи транспортната инфраструктура. Пилотната зона Рила – Верила – Краище включва два обособени сектора на земеползване: обработваеми земи с пасища, повлияни от селища и промишленост; и гори, фрагментирани от пасища. Партньорите подготвят междусекторен оперативен план по проекта с дейности, насочени към сектори като транспорт, развитие и устройство на територията, земеделие, горско стопанство, консервационни дейности, туризъм и опазване на природата.

Лот 1 на АМ „Струма“ пресича важни екологични коридори между съседните планини, и пресича или оказва влияние върху три от основните екологични коридори в България, както и върху местни миграционни пътища. Поради това работата по пилотната зона на SaveGREEN и планирането на конкретни мерки би увеличило възможностите за миграция на видовете по ключови миграционни коридори между България и Сърбия и България и Северна Македония.

За проекта и българските участници можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN, www.interreg-danube.eu/savegreen

Следвайте ни Следвайти ни #SaveGREEN #interreg #EcoCorridors
#GreenInfrastructure #NatureBasedSolutions #EcologicalCorridors #NatureConservation #Carpathians
******

За повече информация и контакти Черноморска мрежа на НПО, www.bsnn.orgbsnn [at] bsnn [dot] org  тел. 052 615856 

Снимки  Петко Цветков, БФБ
Надлез за едри бозейници на Лот 1 на АМ“Струма“
Лот 1 на АМ“Струма“
Преходни съоръжения на Лот 1 на АМ“Струма“
Конявска планина

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/thumb_200x150_img_2020090...

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/img_20200908_100336.jpg

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/img_20200908_101557.jpg

https://www.bluelink.net/files/user-files/bsnn/konjavska_mountains_petko...

 

Сподели