Регионален информационен семинар по проекта МАРЛИТЕР в Констанца

MARLITER

Oтчетен е напредъкът по изграждането на интерактивен интернет портал за пространствени данни за Черно море


Партньори и заинтересовани страни от 5 държави правят преглед на работата по важна информационна платформа на проекта, основа на бъдещия уеб-базиран инструмент

Второто регионално събитие по МАРЛИТЕР, информационен семинар на тема „Преглед на проучването на данни и информация за интернет базирания портал на проекта“ се проведе в Констанца, Румъния на 3 и 4 юли 2019 г. Над 30 представители на партньорите и заинтересовани страни от пет държави обсъдиха  напредъка по проучването на данни и информация - платформата, която ще се използва в изготвянето на интерактивния уеб-базиран портал с мониторингови данни за Черно море. Участниците проведоха оживен дебат относно идентифицирането на решения за глобалния проблем с морските отпадъци. Заинтересованите страни и експертите от страната домакин бяха особено полезни с коментари и предложения, свързани с местния опит и добрите практики.
Участниците представиха преглед на информацията за наличието на данни за морските отпадъци на национално равнище, както и обобщения по въпроси като законодателни пропуски и трудности, срещани при събирането на данни на национално равнище. „Основен проблем, с който се сблъскват всички партньори по МАРЛИТЕР, е липсата на ясно законодателство относно морските отпадъци. Освен това наличните данни следва да бъдат допълнени и обогатени, дейностите по наблюдението на плажовете следва да се провеждат по-редовно и да бъдат по-добре подкрепяни от държавите-членки. В Гърция най-разпространените замърсители по плажовете са цигарените фасове и филтри, а ситуацията в България е много сходна, при това около 84% от морските отпадъци са изделия от изкуствени полимерни”,споделя Анжелика Паю, координатор на проекта.
Участниците се разпределиха в три работни групи. Първата се ангажира с идентифициране на очакванията на заинтересованите страни, с проучване каква информация биха могли да предложат тези страни на проекта, както и с очакванията им от проекта МАРЛИТЕР и ползите от него.
В резултат от работата бяха очертани редица елементи за изпълнение в рамките на проекта. Очакванията на заинтересованите страни включваха: по-добра комуникация между групите по интереси; подобряване на видимостта на морските дейности пред обществеността, както и тяхното наблюдение; разработване на дейности и мерки за намаляване на количеството на морските отпадъци и подкрепа на концепцията за по-добро управление на отпадъците и предотвратяване на образуването на отпадъци на местно ниво; както и подобряване на законодателството относно морските отпадъци.
От особен интерес за всички участници бяха идеите и предложенията за това какво могат да предложат заинтересованите страни. Сред идентифицираните възможности бяха: ресурси, информация, местна “собственост” върху резултатите от проекта, подкрепа за мониторинг на плажа и училищни дейности, свързани с образованието на обществеността и повишаване на осведомеността относно предотвратяването и намаляването на морските отпадъци.
По отношение на очакванията от проекта, участниците и заинтересованите страни поставиха акцент върху образованието и информирането на обществеността, върху повишаване на осведомеността по въпросите на морските отпадъци, опазването на защитените територии и интензивното обучение, както и към усъвършенстване на действащото законодателство, така че морските отпадъци да бъдат включени в него.
Работата на семинара продължи с обсъждане на информацията, свързана с проучването на морските отпадъци. „За да се намали количеството на отпадъците, попадащи в морето и по плажовете, е необходимо първо да се запознаем в подробности с настоящата ситуация. Нуждаем се от пълна и актуална информация и затова всички органи, които имат такива данни, трябва да ги направят публично достояние. В същото време има нужда от по-нататъшно хармонизиране на начините за събиране на данни, така че да могат да се правят трансгранични сравнения ”, каза Михаела Къндя Миря, изпълнителен директор на неправителствената организация Маре Нострум.
След презентации от всички партньори за напредъка на работата по проучването на национално ниво, учените от Солунския университет „Аристотел“ предложиха идеи и дадоха подробни инструкции и насоки за работата по-нататък. Те представиха замислената структура на интерактивния портал, където ще бъдат събрани и предоставени със свободен достъп данни и информация за Черно море и морските отпадъци, за да стане този световен екологичен проблем по-видим и по-разбираем за регионалните и националните заинтересовани страни.

Семинарът е част от проект „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ (MARLITER), финансиран от СОП „Черноморски басейн 2014-2020“, част от Европейския инструмент за съседство. Партньори по проекта са Черноморска мрежа на НПО, България, НПО Маре Нострум от Констанца, Румъния, Университетът „Аристотел“ в Солун, Гърция, Украинският научен център по екология на морето,Одеса, Украйна и Черноморската еко академия от Батуми, Грузия. Проектът има за цел да подобри сътрудничеството в областта на мониторинга на околната среда, един от основните приоритети на програмата, и да насърчи координацията по въпросите на околната среда и сътрудничеството за намаляване на морските отпадъците в басейна на Черно море. Продължителността на проекта е 30 месеца, а общият му бюджет е около 770 хиляди евро.

 

 

Сподели