РИОСВ глобили 55 нарушители през ноември 2013

Пресслужбата на МОСВ разпространи следното съобщение относно санкции, наложени на нарушители от регионалните инспекции по околната среда и водите в цялата страна през м. ноември 2013:

През ноември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 872 проверки на 1 749 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 1 024  предписания. Съставени са 61 акта, от които 8 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 55 наказателни постановления на обща стойност 148 500 лв. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 14 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 274 688 лв.

През месеца са извършени проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, приоритетно в обекти за продажба и смяна на гуми. От РИОСВ са извършени извънредни проверки за установяване на пуснатите на пазара количества гуми втора употреба за 2013 г., за наличие на сключени договори с организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми и осигуряване на възможност за тяхното приемане от крайните потребители в местата на продажба или смяна на гуми. За установените несъответствия, са дадени предписания и срокове за изпълнение. За засилване на контрола са проверени обекти, извършващи събиране на отработени масла и автосервизна дейност. Не са установени нарушения, които подлежат на санкции по Закона за управление на отпадъците.

Двете най-големи санкции за месеца – всяка по 30 000 лв., са наложени от РИОСВ-Перник на „Стийл-Трейд 11” ЕООД и на „Унико Метал” ЕООД, гр. Перник за това, че дружествата са приемали отпадъци от черни и цветни метали с битов характер без декларация за произход.  РИОСВ-София е санкционирала „Файт Груп“ ЕООД с 6 000 лв. за неводене на отчетност за събраните на площадките си отпадъци. За същото нарушение РИОСВ-Хасково е наложила имуществена санкция от 2000 лв. на ЕТ „Релакс“–Антон Тенчев, а РИОСВ-Шумен е санкционирала с 3 000 лв. „Сибел” ЕООД, гр.Шумен, за извършване на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС на площадка, неотговаряща на законовите изисквания. За непредставена задължителна документация за количествата опаковки, пуснати на пазара, „ФИРИН” ООД, гр. Горна Оряховица, ще трябва да заплати санкция от 5 000 лв., наложена от РИОСВ-Велико Търново.

Продължава контролът на нормите за допустими емисии на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух. Имуществена санкция в размер на 2 000 лв. е наложена от РИОСВ - Шумен на „Феникс – ММ” ООД, гр. Търговище (площадка за производство на дървени въглища) за неизпълнени предписания за  извършване на нотификация в Европейската агенция по химикали и изграждане на съоръжение за пречистване на отпадъчните газови потоци.

С 10 000 лева екоинспекцията в Пазарджик е санкционирала „Свиком”АД - свинекомплекс в с. Априлци, община Пазарджик за неизпълнение на условия от комплексното разрешително.

Засилен е текущият контрол на обекти, формиращи отпадъчни води, с цел спазване на определените условия в издадените разрешителни за заустване. За установени нарушения на Закона за водите, от РИОСВ-Пловдив са наложени шест имуществени санкции от 1 000 до 2 000 лв. и е наложена.най-голямата текуща месечна санкция за периода -  в размер на 7 290 лв.  на „Бизнеспарк Маноле” ООД. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от рудник ”Джурково”, изпускани в река Джурковска, РИОСВ-Смолян е наложила текуща санкция от 4 159 лв. на месец  на ”Лъки Инвест – Джурково” ЕООД.

От РИОСВ-Бургас са наложени две глоби от по 3 000 лв. на физически лица за отглеждане и използване като атракция на маймуна от разред Примати. Акт на физическо лице е съставен и от РИОСВ - Русе за притежаване на екземпляри от вида сенегалски папагал в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Подробна информация е публикувана на Интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”.
 

Сподели