Сътрудничество за решенияна проблема с морските отпадъци – от политики към действия

Проектът МЕЛТЕМИ на Черноморска мрежа на НПО и партньори в центъра на тематичен семинар по време на Европейския морски ден Бургас - 2018


Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с още седем партньори от четири държави работи по проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.Проектът,осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
Популяризирането на проекта МЕЛТЕМИ ще бъде част от предстоящия тематичен семинар „Сътрудничество за решения за морските отпадъци - от политики към действия“, който ще бъде организиран от Черноморска мрежа на НПО и партньори от Морета в риск и Сърфрайдър, основни участници в екологична коалиция за намаляване на използването и преосмисляне употребата на пластмасови изделия, основни и най-опасни замърсители на морската среда.
Семинарът, част от проявите наЕвропейски морски ден 2018 в Бургас на 31 май и 1 юни, ще събере представители на власти, институции, организации, бизнеси и общественици, ангажирани с проблемите на устойчивото развитие на морската околна среда и морските политики. Проектът, в съзвучие с последователните усилия на Черноморска мрежа на НПО, цели намаляване на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което може да стане само с прилагането на бързи и ефективни политики и мерки за намаляване и  предотвратяване на отпадъците при източника им.  Ясно е, че истинското предизвикателство е прилагането на такива политики и мерки на местно, национално, регионално или под-регионално ниво. Това предполага наличието на интегрирана правна рамка, включваща ефективни политики и революционни решения, свързани с намеса на политицитеи участие на много широк кръг от обществеността.
Семинарът ще ангажира експерти и учени, различни власти и други заинтересувани страни от страната и чужбина с обсъждане както на съществуващи политики, мерки и добри практики, така и с предложения за тяхното усъвършенстване и подобрение на прилагането им, за да бъде направена първата решителна крачка от политика към практика.
По проекта МЕЛТЕМИ ще бъде извършена базисна оценка на морските отпадъци в конкретни крайбрежни зони. В рамките на МЕЛТЕМИ са планирани и съвместни дейности с вземащите решения за разработване на предложения за национални и транснационални планове за действие за намаляване на морските отпадъци.   Важната крачка от политики към действие се допълва с екологично образование и развитие на морската грамотност и знания по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда с инициативи като „Синьо кафе“  и „Училище@МЕЛТЕМИ“  за  ангажиране на обществеността и младежи от средните училища.

 

Сподели