Седем неправителствени организации от цяла България започват уебпроект за неформално образование за устойчиво развитие

Фондация „Екоцентрик”

Седем неправителствени организации от Враца, Ловеч, Варна, Пловдив, с. Гудевица и София започват работа по първата онлайн „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България. 
Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк
„Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006” с водещ партньор Фондация „Екоцентрик” обединяват усилия в следващите петнадесет месеца за изграждането на единна съвременна уебплатформа за неформалното образование на тема устойчиво развитие. Тя ще служи на гражданските организации в сферата, медиите, местните общности, учащите и, не на последно място, на образователните институции в страната. Проектът предвижда също така разработването за първи път на критерии и „знак за качество“ за образованието по устойчиво развитие, с цел повишаване на качеството на работата в областта.
Изградената уебплатформа ще е достъпно динамично пространство за споделяне на опит, добри практики и информационни материали, както и за цялостно популяризиране на тематични образователни дейности. Седемте граждански организации от цяла България ще се стремят да обхванат интересите и потребностите на всички заинтересовани страни чрез серия от дейности през годината и чрез активен диалог на местно и национално ниво.
Партньорите по проекта целят с него да поставят началото на национална мрежа от организации в сферата на неформалното образование за устойчиво развитие. Същевременно, платформата ще спомогне за развитието на неправителствения сектор в България, като предостави възможност на работещите в сектора структури по-лесно да намират партньори, да обменят целеви опит, да повишават капацитета си и да популяризират дейностите си. Очаква се проектът да стартира и широк обществен дебат за необходимостта от преподаване на актуални знания и умения за устойчиво развитие, предвид чувствителната им липса в настоящите учебни планове в България.


Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Фондация „Екоцентрик“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“  www.ngogrants.bg.

Сподели