Сериозният проблем с морските отпадъци преди началото на туристическия сезон

BSNN


Национални тренировъчни курсове за експерти от общини и администрации за решаване на проблема с морските отпадъци * Какви мерки предлагат те

Сериозният проблем с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, свързан със състоянието на Черно море и плажовете преди началото на туристическия сезон, е обект на загриженост в средите на администрацията, научната общност и неправителствените организации. Институтът по океанология към БАН и Черноморска мрежа на неправителствените организации, които работят съвместно с още шест институции от четири държави по проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програма за транснационално сътрудничество на ЕС Интеррег „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.
Двамата български партньори организираха в рамките на проекта три национални тренировъчни курса, посветени на разработването на предложение за Национален план за действие (NAPP) за твърдите отпадъци, в сътрудничество с неправителствената организация Маре Нострум от Констанца, Румъния.
Заинтересованите страни от крайбрежните администрации и общности обсъдиха и очертаха етапите от въвеждането и прилагането на мерките, които според тях биха помогнали за намаляване на замърсяването на морските отпадъци. След оценка и приоритезиране на различни мерки в крайния списък останаха шест от тях – „грижа за плажа“ с акции по мониторинг и почистване на неотдадени на концесия и неохраняеми плажове; схеми за подкрепа за предотвратяване използването на пластмаса и продукти за еднократна употреба (особено в барове и ресторанти на плажа); насърчаване на рибарите да изваждат на брега всички отпадъци, уловени в мрежите по време на нормални риболовни дейности, и съдействие за тяхното събиране и депониране; осигуряване на адекватен брой големи контейнери за отпадъци на плажа, както и честото им и редовно изпразване; разработване и прилагане на схеми за възстановяване на депозити за контейнери за напитки (с необходимата организация и участие на търговци и дистрибутори); насърчаване на промените в индивидуалното поведение и повишаване на информираността. Експертният екип на проекта подпомага участниците в по-нататъшното разработване и оценка на мерките спрямо конкретни критерии за изпълнение, като ефективност, разходи, административен процес и подкрепа от обществото.
Така очертаният приоритизиран списък от мерки от България е не само подкрепа за националната политика по Рамковата директива за морска стратегия, но съответства и на категориите, разработени от ЮНЕП (UNEP / EA.3 / L.20 от 2017 г.), която покани Регионалните конвенции за морските райони да подкрепят мерките за предотвратяването и намаляването на морските отпадъци и микропластмасите и техните вредни въздействия. Тези дейности са в съответствие с работата по Съвместния план за работа по морската отпадък, разработен съвместно от UNEP / MAP и Черноморската комисия.

Според процедурата на MELTEMI,българските национални мерки и инструменти ще бъдат интегрирани успешно в проектното предложение за Транснационален план за действие (TAPP)за Средиземно и Черно море. Експертите извършиха много работа по обучението на заинтересованите страни как да планират поетапно дейностите, които биха ги довели до прилагането на мерките и да подкрепят постигането на целите на плана. Работата по по-нататъшното развитие на NAPP и комуникацията и обратната връзка от заинтересованите страни продължава.

 

******
Проектът МЕЛТЕМИ, осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
******

Сподели